Bieńki/Bińki w Warszawie

Jak wspomniano, źródłem Bieńków/Bińków w Warszawie jest przede wszystkim Iwowe. Potomkowie o nazwisku Bieńko do dziś mieszkają w jego okolicy i w nim samym. Syn Piotra Bieńko i Salomei Cyganówny – Karol urodzony w Iwowem w 1778 roku finalnie migruje w okolice Warszawy i bierze ślub w 1809 roku  z Antoniną Kielak w parafii Babice, we wsi Górce. Niewątpliwie Karol jest obecny w 1809 w Górcach – być może, że przebywał tam już przed ślubem. W parafii babickiej taka sama droga jak Karola była też udziałem innych młodych – pochodzący z Parysowa (niedaleko Latowicza) Łukasz Szarkiewicz, służący za parobka, bierze również ślub w Babicach (akt 14, 1808).

okolice Babic na mapie z 1838 roku
Okolice Babic i Górc na mapie z 1838 roku
Dlaczego Karol Bieńko przybył w okolice Babic? Ten fakt może rozjaśniać po części metryka jego ślubu z Antoniną Kielak. Wynika z niej, że po wyemigrowaniu z Iwowego Karol był zatrudniony za parobka w Górcach. Świadkiem na jego ślubie był Władysław Kempkowski, jego szwagier (w Latowiczu nazywany w akcie ślubu ze Scholastyką Bieńko Kępkowiczem). Władysław był tylko świadkiem przybyłym z Iwowego, gdyż tam rodzą się jego dzieci. Antonina Kielak, żona Karola (córka Wincentego i Reginy z Tomaszewskich – gospodarzy w Górcach) pochodziła z parafii babickiej, z Górc. Urodziła się w 1786 roku. Miała braci – Błażeja (ur. 1783), Wojciecha (1794), Karola (1797). Rodzina Kielaków notowana jest w parafii babickiej od lat 70-tych, XVII wieku. Z kolei rodzina Tomaszewskich od lat 80- tych, XVII wieku. Rodziny Kielaków i Tomaszewskich zamieszkiwały w parafii głównie Gorce.. Świadkiem ślubu Karola i Antoniny był też Franciszek Kępka, włościanin w Górcach zamieszkały (pewnie lokalny zapis Kępkowicza/Kempkowskiego) określony jako brat stryjeczny – chyba dla Władysława. Może to oznaczać, że tą szpetną robotę w Babicach wypatrzyli dla Karola Kępkowicze/Kempkowscy/Kępki – z którymi przez siostrę Scholastykę był spowinowacony – pochodzący z Iwowego (Władysław) lub z Górc lub emirant z Iwowego (Franciszek). Kempki/Kępki notowani są w parafii babickiej już wcześniej. Przykłady – 1723 zgon Alberti Kępka, lab., 1778 – Kepczanka Marianna, ślub. Górce. 1781 – H. Kempka, świadek. Górce. 1783 – H. Kępka. 1783 – Anastasia Kępczanka, Górce. 1784 – Górce – Mathiam Benka i Marianna Sienkiewicz, ślub, Górce. Świadkowie – Hyacintho Kepka, Petro Kielak, Joanna Tomaszewska. 1784 – H. Kępka, świadek, Górce. 1792 – na ślubie w Górcach świadkuje Kępka Franciszko, świadek, ślub, Górce. Hyacyntia Kępka, świadek na innym ślubie. 1795 – Hyacyntho Kempka, świadek, Górce. 1790 – Hiacynt Kępka, świadek, Górce. 1803 – na ślubie Kielakówny wspomniany jest lab. Franciscus Kempka de Górce. Franciszek notowany na ślubie Karola Bieńka spokrewniony z Władysławem, światkującym na tym samym ślubie jest notowany już w 1792 roku. Można przypuszczać zatem, że być może migrowali oni z Iwowego już wcześniej.
Nie jest też wykluczone, że do pracy tej mogli go zachęcić przypuszczalni członkowie rodziny – podobne brzmieniowo ,,bieńkowe,, nazwiska pojawiają się w XVIII wieku parafii Babickiej. Ale czy jest to ten sam pień? W parafii babickiej w 1799 notowana jest forma Bieńk – być może to pokłosie wcześniejszej migracji:
1799, akt zg, Apolonia Bieńk, Babice, 1 rok Górce, Mateusz, karta 40. Być może Mateusz to osoba z ciągów podanych poniżej (patrz Mateusz Benka).

Inne przykłady
1811, akt śl. 2, Babice, Zielonki, Andrzej Dominik, Marianna Bieńczak.
1812, Józef Dominik, akt ur. 23, Babice, Zielonki, Andrzej i Marianna Bienczak.
1815, Adam Dominiak, akt ur. 58, Babice, Zielonki, Jędrzej i Marianna Bińczak.
1817, Małgorzata Dominiak, akt ur. 54, Babice, Lipków, Andrzej i Marianna Bieńczak.
1819, Walenty Dominiak, akt ur 15, Lipków, k. Babic, ojciec Jędrzej, matka Marianna z Bieńków (Bieńk).
1820, Józefa Dominiak, akt ur. 73, Babice, Lipków, Andrzej i Marianna Bieńczak.
1820, Julianna Dominiak, akt ur. 72, Babice, Lipków, Andrzej i Marianna Bieńczak.
1825, Franciszek Dominiak, akt ur. 20, Babice, Lipków, Andrzej i Marianna Bieńczyk.
1825, Karol Dominiak, akt ur. 19, Babice, Lipków, Andrzej i Marianna Bieńczyk.
1824, akt śl. 27, Jan Tomaszewski i Marianna Bańka, Babice, Górce. Córka Macieja Bańka i Franciszki Sienkiewicz. Jan – 28 lat, Marianna – 30.
1825, Stanisław Tomaszewski, akt ur. 121, Jan i Marianna z Bańków (l. 30), Babice, Górce.
1827, Walenty Tomaszewski, akt ur. 54, Babice, Górce, Jan Tomaszewski, Marianna z Bieńków, lat 31. Jan, lat 28.
1830, Tomasz, Marcin Tomaszewski, akt ur. 102, Babice, Górce, Jan i Marianna z Bańków (l. 35).
Nie wiadomo kiedy Panie zmarły. Być może jedna zmarła w 1847, w wieku 76 lat.
Powyższe rekordy reprezentują niewątpliwie dwie różne panie. Jest jednak pewne, że obydwie daty urodzin tych Pań wkraczają w wiek XVIII. Marianna z 1811 roku w akcie ślubu z Andrzejem Dominiakiem jest na pewno tą samą osobą, co w aktach urodzeń dzieci. Rodzice jej wywodzą się z podożarowskich Święcić i pewnie mają luźny związek z Iwowem. Niemniej w akcie z 1819 roku forma nazwiska panny młodej – Bieńczak z aktu z 1811 roku zmienia się na z Bieńków (1819) – być może z powodu obecności innych Bieńków w parafii. Marianna z 1827 (lat 31) zamieszkująca Górce być może wydaję się związana z Iwową migracją, jednak jej czas przyjazdu jest nieznany. Jest też ciekawa ewolucja nazwiska z Bańka na z Bieńków w jednym z rekordów.

W parafii Babice notowane są też inne (wykaz poniżej) zbliżone nazwiska – wdowa Kułakowska Bieńkowa, ale podawana ze Żbikowa (część Pruszkowa).Inne daty są nawet dość stare (ale zapisane w innych formach) – ale co ciekawe, też w miejscowości Babice i Górce – Bienasiewicz, Bieniakiewicz (różne formy zapisu nazwiska dzieci Józefa i Agnieszki), Bieńskoski. Przykłady –
1721, akt ur 0, Stanisław Kostka Bieniakiewicz,Babice, Babice, laboriosi, Józef i Agnieszka. Chrzestni, hon. Kazimierz –ski i Agnieszka Sobańska.
1727, akt ur 0, Albert Bienasiewicz, Babice, Babice, lab. Józef i Agnieszka.
1800, akt śl., Basil Bieńkoski i Marianna Leszczyńska, Babice, Zielonki.
1752, akt śl.nob. Stanisław Badowski i Anna de Bieńkowski Kułakowska, ona z Wawrzyszewa? Żbików karta 69v. Jaki jest ich związek z Iwowem trudno dociec.
1847, Marianna Bieńkowska, akt zg., 9, Babice, Lipków, żebraczka, 70 lat. Św. Dominiak. Rodzice nieznani z nazwiska, ona wdowa?, mężatka?

Jest prawdopodobne, że pojawiająca się w Górcach w drugiej połowie XVIII w. forma Benka ewoluuje czasem w zapisach z początku XIX w kierunku Banka, ale po części powraca niekiedy przy śmierci do formy Binke (Jan), należała do migrantów z Iwowego (o tej formie poniżej). Tym bardziej, że obydwa nazwiska – Kempka i Benka świadkują na ślubach. Banki/Bańki migrując z Górc na Czyste (Przyokopowa), jak zresztą Bieńki, mieszkają znów obok siebie i świadkują (poniżej).
 Forma Benka pojawia się w drugiej połowie XVIII w. Zapis jawi się jako stadium pośrednie od imienia Benedykt, na których zresztą dziś zdrobniale mówi się Benek. Forma pojawia się we wsi Górce parafii babickiej, podobnie jak pierwsze notowanie nazwiska Bieńko. W innych miejscowościach tejże parafii form Benka nie ma. Ewolucja tej formy jest bardzo różna. Wcześniej przytoczyłem przypadek Jana Tomaszewskiego i Marianny z Bańków. W jednym z aktów urodzin dzieci pojawia się jej nazwisko jako wywodzącej się z Bieńków. Inny przykład – ojciec Benka ma syna zapisanego jako Bęka i umiera on w W-wie zapisany w akcie jako Binke. Inny ciąg – Benek i jego żona po śmierci męża w kolejnym akcie ślubu określana jako Bankowa. Kolejny przykład – ojciec Benka ma dzieci zapisywane po kolei jako Benka, Benka, Benek i żona przy zgonie Benkowa. Dzieci tegoż Benka z drugą żoną – Banka, Bęka, Bęka (zmarły jako Binke). Po zgonie męża, żona określana jest w akcie ślubu jako Bankowa, a zmarły jej syn z pierwszego małżeństwa – Banka. Inne ciągi rozpoczynają się od formy Bańke i też wariują w zapisach – akt ślubu Bańke – ojciec jego określony jako Bańkowski. Dzieci Bańke – Bańka, Banka (ślub jako Bańka). Dzieci tego ostatniego – Bańka, Bańka, Bańka i finalnie Bańkowski. Prawdopodobnie formy typu Benka należy wiązać raczej z nazwiskiem Bieńko w Górcach o nieznanej genezie, a Bańka z innym nazwiskiem. Ich wariacje mogą być związane z współwystępowaniem w obrębie miejscowości.
Co więcej osoby o nazwisku typu Bańka migrując na ten sam adres z Górc na Przyokopową 3107b spotykają tam Bieńków, też migrujących z Górc, którzy bywają chrzestnymi rodzicami. Samo nazwisko Banka tylko wyjątkowo jest notowane na Mazowszu w XVIII w dostępnych aktach (Małgorzata Banka – Wrociszew 1712), a pojawia się często od XIX. Zresztą forma Bańkowski też w XVIII pojawia się raczej rzadko na Mazowszu, w Warszawie czy łódzkim.
Nie jest zatem wykluczone, że w tym przypadku formy Benka są jakimś zapisem lokalnym nazwiska Bieńka. Wymaga to wyjaśnienia.
Ciekawym tego przykładem są te dwa akty z Iwowego k. Latowicza:
1827, akt zg 14, Ewa Bańka, Latowicz, Iwowe, lat 7, rodzice Domin i Teresa z Wągrodzkich.
1828, akt zg 4, Domin Bieńko, Latowicz, Iwowe, lat 42, żona Teresa z Wągrodzkich. Akty unaoczniają, że te formy czasem były mylone lub zastępowane przypadkowo – Domin niewątpliwie wywodzi się z rodziny Bieńko.
Przykłady ciągów z Babic – przypis A.

Jeśli chodzi o najstarsze daty obecne w parafiach warszawskich to są one wymienione poniżej. Penetrowałem tylko formy Bienko, Bieńko, Bieńka, Bienka, Bińka, rzadziej inne. Najstarsze daty pochodzą z 1783 roku, ale aktu nie odczytałem na razie. Populacja warszawskich Bieńków zasilana była tą, z okolic Latowicza (Iwowe), skąd od XVIII/XIX w migrowali do okolicznych wsi i dalej np do Warszawy. Inne źrodła emigrantów – okolice Pułtuska, Tłuszcza, i południowa z okolic Chełmna, czy powiatu brzezińskiego k. Piotrkowa. Niewątpliwie wcześnie migrują z okolic Niska – Kazimierz czy Łukasz. Pozycje, jakie wszyscy oni zajmują, świadczą, że migrowali z przeludnionych, biednych rejonów.
Zapewne populację warszawską zasilili Bieńkowie obecni w pobliskich miejscowościach – Prażmowie, licznych miejscowościach parafii słomczyńskiej, Dąbrówce k . Mysiadła i innych.
Przykładowe profesje:
1827 wyrobnik, 1832 służący, 1833 służąca, 1841 służąca, 1844 wyrobnik, 1849 pocztylion, 1853 wyrobnik, 1877 dawny oficjalista, 1899 wyrobnik, 1882 trzymający dorożkę, 1890 służąca, 1893 stolarz, 1898 szewc, 1911 służąca, 1900 krawiec, 1900 robotnica dniówkowa, 1900 służąca?, 1926 – kuśnierz.
W wykazie poniższym (przypis B) nie są umieszczeni potomkowie Karola i Antoniny Kielak, którzy dal początek licznej populacji na Woli – akta w kościele Św. Stanisława i parafii Babice, a młodsze daty z parafii Wszystkich Świętych i innych (Babice od 1809 roku – ślub Karola i Antoniny).
Nazwisko Bieńko w kolejnych aktach ewoluuje i jest pisane różnie, nawet w tych samych ciągach rodzinnych, bez wyraźnych trendów. Tendencja jest podobna do ewolucji nazwiska zstępnych po wolsko-babickim Karolu Bieńko.
Najlepszym przykładem jest potomstwo Łukasza i Eleonory Bienko, pisanego czasem Bieńko, Bińko i Binko, co można zobaczyć w jednym z poniższych ciągów
Przykłady tych ciągów (ale nie linii po Karolu i Antoninie Kielak) – przypis B..

 

Bieńki/Bińki między Górcami, Grotami, Wolą i Czystem

Złożona historia parafii wolskiej sprawia, że trudno dociec gdzie w pewnych momentach historii były sporządzane akta. Początkowo kościołem parafii była świątynia Św. Wawrzyńca Diakona i Św. Stanisława Biskupa na Reducie Wolskiej znana obecnie pod nazwą Św. Wawrzyńca. W 1834 roku władze carskie tworzą w nim cerkiew prawosławną. Parafia w 1858-60 roku buduje nowy kościół na ulicy Bema pw. Św. Stanisława Biskupa i Św. Wawrzyńca Diakona zwany dziś kościołem Św. Stanisława. Status kościoła parafialnego traci świątynia na Bema w 1903 roku na rzecz nowo wybudowanego kościóła Św. Stanisława Biskupa przy ulicy Wolskiej należącego dziś do parafii św. Wojciecha. Kościół na Bema między 1917 i 1927 roku znajduje się we władaniu redemptorystów.

W 1923 roku wydzielono ze starej parafii wolskiej ponownie parafię Św. Wawrzyńca z kościołem Św. Wawrzyńca i Św. Stanisława (przy cmentarzu) oraz utworzono w 1927 roku dwie parafie: Św. Stanisława Biskupa z kościołem Św. Stanisława i Św. Wawrzyńca przy ul. Bema oraz Św. Wojciecha z kościołem Św. Stanisława przy ulicy Wolskiej. Parafia wolska obejmowała początkowo duży obszar obejmujący gminę Czyste – wsie Czyste, Ochota, Koło i gminę (lub cyrkuł?) Wola – tu wchodziły by fragmenty wiejskie i część miasta.

Górce, Czyste 1889

Miedzy Górcami a Czystem w 1889 roku.

Akty pisane w języku polskim, czy też wcześniej po łacinie, w zasadzie kończą się tradycyjnie w roku 1869. Sprawia to pewne trudności – ze względu na wieloznaczność niektórych rosyjskich słów – w odczytaniu zawodów podawanych w metrykach. Do tego czasu w aktach notowane się różne zawody. Trudno powiedzieć jaka jest ich realna wartość – w aktach urodzeń i zgonów z 1839 ojciec Jan Bieńka określany jest jako rolnik i kopiarz (osoba która za swą pracę ma otrzymać wynagrodzenie w kopach zboża – w jakimś dłuższym okresie, np. w czasie roku). Z kolei w aktach urodzeń z 1870 Franciszek Bińka określany jest jako kolonista w jednym, w drugim jako domowładjelec. Zresztą, jak to jest poniżej pokazane zmienia się to i to wielokrotnie w krótkich okresach czasu. Z akt znika wcześnie słowo parobek (nie widziałem akt między 1809 – 1834) czy włościanin. Karol z 1809 roku określany jest jako włościanin za parobka służący. Czynszownik oznacza osobę, która dzierżawi ziemię za czynsz. Prawdopodobnie odpowiada to słowu rolnik. Gospodarz jawi się jako słowo bardziej nobliwe i może oznaczać już jakiegoś właściciela ziemi, chociaż nie koniecznie. Nie wykluczone, że takie słowo podawano urzędnikowi dla dodania splendoru stawiającym się. W tym wykazie najniższy jest status wyrobnika – czyli wynajmującego się do pracy robotnika dniówkowego. Także komornik – ale tu oznacza osobę wynajmującą komorę – marne pomieszczenie w którym mieszkał.

W aktach pojawia się od pewnego momentu jako zawód kolonista – z Woli czy też Koła (na czynszu?). Zapewne doszło do parcelacji majątków – pewnie po powstaniu styczniowym – jak to miało miejsce w różnych miejscach Polski i przekazania części ziemi dotychczas uprawianej chłopom lub w części za czynsz – stąd kolonistów jest urodzaj w tym czasie. Koloni w tym czasie było więcej – np. Kolonia Jerozolima i chyba Jelonek. Układ wsi na początku XIX wieku chyba nie różnił się od tej na mapach Chrzanowskiego. Określenie kolonista rzadko pojawia się wcześniej – w akcie ur z 1846 kolonistą z Woli nazywany jest Andrzej Bieńka. Również Jakub Szcześniewski określany jest kolonistą z Czystego.

W aktach warszawskich, w których występują Bieńkowie/Bińkowie lub też poniższych, przy podawaniu profesji świadków pojawiają się też inne zawody – mlicarz, furman, pocztylion, pakciarz (czyli arendarz), właściciel dorożki, stangret/woźnica, krawiec.

W aktach pisanych po rosyjsku, ze względu na mnogość słownikowych znaczeń trudno jest czasem dokładnie określić zawód. Podjeńszczik czyli robotnik dniówkowy lub wyrobnik oznacza osobę, która wynajmowała się do różnych prac doraźnych trwających jeden lub kilka dni najczęściej – zapewne obok innych też w rolnictwie. Chozain, chozaj, domowładjelec, ziemljedjelec są pewnie słowami tożsamymi z dzisiejszymi określeniami rolnika, chłopa, gospodarza aczkolwiekposiadają one swoisty koloryt – ziemljedielec- człowiek robiący w ziemi, domowładjelec – oznacza kamienicznika, zarządcę domu, ale też gospodarza. Bednar, bonczar – bednarz, podmastiere bednara – podmajster bednarski, litejszik – odlewnik, giser, tokar – tokarz (1895), zatjasny sołdat – zaciężny żołnierz, robotnik (to słowo pierwszy raz w 1881), felczer, szwosznik – krawiec (np. Bieńko Józef, krawiec Wąski Dunaj (adresy w W-wie 1908), slesar – ślusarz, brukar – brukarz, stolar – stolarz, cieśla. Częstym zawodem jest szewc czy też trzewiczkarz – np. Franciszek Bińka junior czy też – Bieńka Józef, szewc Towarowa 42 (adresy w Warszawie w 1909 roku) też przedwojenny zakład kamaszniczy na Freta prowadzony przez ciotkę Wacława juniora i wielu innych. Ciekawym zawodem jest propinator. Jeden ze świadków ma taką profesję. Prawdopodobnie był on właścicielem niewielkiej działki po rozparcelowanym folwarku Czyste. Posiadał on wykupiony przywilej propinacji. Po wyzwoleniu i parcelacji przywilej ten w formie proporcjonalnej do wielkości działki przeszedł na właścicieli mniejszych działek.Jeśli miasto dla swoich celów wykupywało te działki płaciło dawnym właścicielom za ów przywilej niewielkie kwoty (Kasprzycki).

Inne zawody – właściciel sklepu – wspomnienie Jana Pawłowskiego ‘’Lubańszczak’’ (z Lubańskich) – wspomniany jest przedwojenny sklep Bińków (zstępnych Kazimierza) naprzeciw Ogrodów Ulrycha. Generalnie z upływem czasu zawód wyrobniczy ustępuje miejsca różnym zawodom mniej lub więcej stale uprawianym.

Ciekawie jawią się akty urodzin Bińki Maryanny (1856) oraz Bieńki Józefa (1877). Tym urodzonym dzieciom nadano nazwisko akuszerki Ludwiki Bieńka, Bińka, a nie matek czy też ojców. W jednym przypadku w akcie zanotowano, że ojciec jest nieznany, a w drugim matka określana jest jako niezamężna. Jest pewne zatem, że w przypadku jednego dziecka nadano mu nazwisko akuszerki. Z podobnym przypadkiem spotkał się przy swoich rodowych poszukiwaniach genealog Lech Jabłoński (informacja ustna).

Protoplastą zdecydowanej większości warszawskich Bieńków/Bińków był Karol urodzony w Iwowym, syn Piotra Bieńko i Salomei Cyganówny.

Karol plusAntonina

Metryka ślubu Karola i Antoniny, 1809, parafia Babice.

Czy Karol zamieszkiwał w parafii babickiej przed 1809 rokiem trudno jest ustalić.

Zapewne był tam w roku 1808, gdyż ślub brał styczniu 1809 roku. Określany jest jako włościanin za parobka służący (u chłopa?) – teścia? Gdyby był służącym we dworze było by to pewnie zaznaczone – akt jest dość wyczerpujący. Świadek w jego metryce Walenty Woziwodzki określany jest jako ,,służący u gospodarza w Górcach za parobka’’. Pierwsze dwoje dzieci Karola i AntoninyBarbara i Urszula (1809 i 1810) urodzone są w Górcach – tam gdzie było podane miejsce ślubu. W akcie urodzin Barbary podany jest numer 16 – Górce i Karol określany jest jako włościanin, Urszuli pod numerem 17, włościanin. Górce historyczne czyli Stare położone były między obecną autostradą na północy, Powstańców na wschodzie i Górczewską na południu.

Ś. P. Wojciech Słowik, żył lat 69, zm. 5 września 1908, Franciszka z Bińków Słowikowa, żyła lat 64, zm. 20 stycznia 1904 r.  Ś. P. Marianna ze Szcześniewskich, I voto Bińkowa (żona Andrzeja Bińka), II voto Lubańska, żyła lat 90? (metryki 86), zm. 23 listopada 1900 r. Grób Cm. Wolski, kw 76

Następna data (syn KarolaJędrzej ur ok. 1813) podawana jest jednak w jego akcie zgonu jako rodem z Warszawy, gdzie wtedy Andrzej mieszkał. Również w akcie ślubu z 1834 figuruje jako miejsce jego urodzenia Warszawa. Może to być wiarygodne, gdyż księgi z parafii Babice jego urodzin nie odnotowują. Jego aktu urodzenia jeszcze nie widziałem. Żona JędrzejaMaryanna Szcześniewska (córka Łukasza i Zofii, nagrobek cm Wola, kwartał 76)  również mieszkała w Górcach, gdzie zmarła jej matka, ale później mieszkała już z ojcem pod adresem Czyste 10. Nazwisko jej jest znane z Górc, gdzie pojawia w aktach pod koniec XVIII wieku w formie Szcześniak. W wieku XIX przybiera ona tam już często formę Szcześniewska. Maryanna Szcześniewska po wczesnej śmierci Andrzeja Bieńko w wieku 39 lat w roku 1852 bierze ślub z Antonim Lubańskim (synem Stanisława i Agnieszki Bieńkowskiej) w 1853 roku. Wszystkie następne dzieci KarolaJan, Marianna, Józefa, Józef, Franciszka, Wawrzyniec, Wiktoria (w okresie 1815 – 1830) rodzą się w pobliskiej wsi Groty. W akcie urodzin Jana określany jest jako komornik zamieszkały pod numerem 6 w Grotach. W akcie urodzin Józefy (1920) Karol określany jest jako wyrobnik a w akcie urodzin Marianny jako komornik z Grotów. Jak można sądzić tam się małżeństwo przeniosło i pewnie żyło z pracy ręcznej. Groty historyczne umieszczane są na starszych mapach w rejonie ulic Czumy, Kossutha i Klemensiewicza. Kiedyś były wsią specjalizującą się w produkcji grotów. Jest zabawne, że w Iwowem Bieńkowie często żenili się członkami pewnie pochodzącymi z Wegier rodziny Kossuth (też miejscowość o tej nazwie niedaleko Iwowego). Najwcześniejsza data migracji poza Groty – rok 1834 – to akt ślubu Jędrzeja z Maryanną na Czystem 10 z dopiskiem – przy ojcu zostający. Wnuk Karola, a syn JanaAndrzejStanisław rodzi się w 1836 u matki na Przyokopowej 3107 B, ale Jan mieszka też na Czystem 10. Można mniemać zatem, że Karol między 1830 rokiem a 1834 przeprowadził się na Czyste i mieszkał tam z dziećmi.

Przyokopowa 1012

Adresy Czyste 10 i numer hipoteczny Przyokopowa 3107B czyli Przyokopowa 12 były siedliskami także dzisiaj położonymi w tym samym miejscu – a w zasadzie na parceli, gdzie położony jest dogorywający dziś budynk (z końca XIX wieku?) – adres Przyokopowa 10/12. Na mapie Lindleya z 1897 roku znajduje się tam kilka budynków. Świadkiem pobytu tam Bieńków jest rosnący ok. 800 m dalej, na Karolkowej, na dziedzińcu korczakowskiego domu sierot 200-letni dąb węgierski (Quecrus frainetto Ten.) zwany też dębem Korczaka.

DSCN1211

Dąb węgierski, ul. Karolkowa, podwórze dawnego domu sierot Korczaka. Stan – styczeń 2015 tuż po ogrodzeniu posesji.

Jan Bieńko razem z żoną Marianną Bartosiewiczówną (ślub 1835) mieszka na Czystem 10 do 1841 roku. W roku 1843 w aktach urodzenia jego córki i jej zgonu oraz zgonu żony podany jest adres Jana – Czyste 16. Żona zmarła przy porodzie raczej na pewno – córka Józefa kilka dni później. Jan jako zatrudnienie podaje w aktach z 1843 w ciągu miesiąca jako wyrobnik – 2x, i czynszownik (pewnie grontu), ale już w akcie ślubu z Agnieszką Drozdakowską z 14 listopada 1843 roku jako gospodarz zamieszkały na Czyste 16. W 1836 określany jest jako czynszownik, w 1839, 1840 i 1841 jako rolnik. Śmiertelność w rodzinie Jana i Marianny Bartosiewiczówny i zstępnych była wysoka, szczególnie męskich. W zasadzie nazwisko pozostało jedynie u zstępnych jego syna Andrzeja, Stanisława – zamieszkiwali oni Koło i Wolę – zapewne po parcelacjach majątków jako koloniści, jest to w aktach zaznaczone. Kolejne 10 dzieci Jana z jego drugą żoną Agnieszką Drozdakowską rodzi się pod różnymi adresami raczej szybko się zmieniającymi – Stanisław ?, Helena 1845, Czyste 16, ojciec wyrobnik; Aniela 1846, Czyste 12, gospodarz; Antonina, 1848, Wola 12 (w 2016 na Wolskiej 12 prowadzono wykopaliska archeologiczne), wyrobnik; Felix, 1849 Wola 23 gospodarz; Antoni 1851, Wola 16, wyrobnik; Franciszek 1852, Wola 93, wyrobnik; Maryanna, 1853, Kołowyrobnik; Paulina, 1856, Czyste 12, wyrobnik; Zuzanna, 1858, Koło 20, wyrobnik. Być może pod słowem wyrobnik kryła się zmiana sposobu zarobkowania – dzierżawa ziemi została zastąpiona doraźnym zarobkowaniem poza rolnictwem (lub w) – np. przy zbudowanej w 1844 Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej czy dworcu towarowym, który powstawał obok Czystego (bocznice do niego budowano od 1875 roku). Także i w tym związku śmiertelność była duża – zmarło szybko 6 dzieci i nazwisko mogło tylko pozostać w rodzinie Stanisława, o którego losach nic nie wiadomo. W akcie zgonu córki JanaZuzanny (1862) – podany zawód ojca do aktu to cieśla. Podobnie jak w akcie urodzenia jego syna Andrzeja, Stanisława (ur 1835) i jego córki Maryanny z tego samego roku.

Drugi syn Karola i AntoninyJózef – przez swoje krótkie 35 życie, po przyjeździe z Grot związany jest w zasadzie z Czystem, gdzie mieszka pod różnymi adresami, po małżeństwie z Teklą Soból w 1843 (urodzona na Szczęślewicach) aż do śmierci w 1858 roku. W aktach metrykalnych jego aktywność zawodowa określana jest jako: 1844, Czyste 16, gospodarz; 1845, Czyste 16, komornik; 1847, Czyste wyrobnik; 1845, Czyste 16, komornik; 1850, Ochota, wyrobnik; 1853, Czyste 20, wyrobnik; 1855, Czyste, gospodarz; 1858, Czyste, gospodarz.

Co do losów ostatniego syna Karola i AntoninyWawrzyńca – brak informacji.

Córki Karola i AntoninyBarbara – zmarła szybko. Urszula Bieńko bierze ślub z Jakubem Szcześniewskim (synem Łukasza i Zofii Tomaszewskiej sic! Nieustanne przenikanie rodzin) i w 1832 rodzi im się syn Jan u Św. Andrzeja, następnie na Czystem Katarzyna (1834-1866), Kazimierz (1834-1857), Józef (ur 1838), Marcin (1843), Stanislaw (1846-1854), bliźniaki Michał (1849 -1849) i Franciszka (1849 – 1854). Jakub Szcześniewski (zg 1859) był bratem Marianny Szcześniewskiej (grób W-wa, Wola), żony Andrzeja Bieńka (mojej i mojego pra pra pradziadka/babci). O córce Karola i Antoniny –  Franciszce nie mam danych, Marianna wiąże się na Czystem 1 z Józefem Klimkowskim – w 1836 rodzi im się syn, co dalej – nie sprawdzałem, Józefa wiąże się z Józefem Ciarką i syn rodzi im się w 1846 w Kolonii Jerozolima, Wiktoria wiąże się w 1850 roku z Wawrzyńcem Ciarką z Ochoty 3 i tam się przenosi rodząc w następnym roku córkę – on wymieniany jest jako gospodarz.

Syn KarolaAndrzej miał liczne potomstwo z Maryanną Szcześniewską (córka Karola – Urszula – też wyszła za mąż za Szcześniewskiego Jakuba). Marianna (ur 1814), której nagrobek znajduje się jeszcze na cmentarzu wolskim, była córką Łukasza i Zofi Tomaszewskiej z Górc. Miała brata Kacpra (1809), Mateusza (1811-1813) i brata bliźniaka Józefa (1814-1817). Pochodziła z Górc. Po wczesnej śmierci Andrzeja wychodzi za mąż za Lubańskiego (z rodziną których Bieńkowie też byli poźenieni – patrz Piotr, Mateusz i Józefa Lubańska). Tam od połowy XVIII wieku pojawia się nazwisko Szcześniak, a od początku XIX wieku Szcześniewski. Katarzyna w 26.11.1854 wychodzi za mąż za wdowca, gospodarza z Ochoty Wojciecha Sado w miesiąc po śmierci jego żony Antoniny (22.10.54) i narodzinach z nią córki Maryanny (15.9.1854). Druga córka – Bieńka Franciszka, Helena (nagrobek razem z matką na cmentarzu wolskim) w 1860 wychodzi za mąż za Wojciecha Słowika. Pozostałe córki – Paulina i Małgorzata umierają szybko po urodzeniu – 6 tygodni i 5 lat w 1850 i 1852 roku. Syn AndrzejaFranciszek Xawery – jak wynika z inskrypcji na jego istniejącym grobie na cmentarzu w Babicach, powstaniec 1863, roku – ożenił się w 1864 roku z Marianną Tomaszewską z Rybiewskich, córką gospodarzy z Woli. Rybiewscy od XVIII w związani z Górcami w parafii babickiej. Franciszek określany jest jako młodzian, gospodarz z Woli, tam urodzony. Ale w akcie urodzenia podane jest, że urodził się na Czyste 10. Małżeństwo mieszka w Woli – pod adresem bliżej nie znanym, gdyż w aktach nazwa ta występuje bez numeru. W aktach narodzin dzieci podawany jest jako gospodarz (1865, 1866), domowładielec (gospodarz?) – 1868, 1872. W pozostałych aktach jako kolonista z Woli – 1870, 1873, 1877, 1879, 1881. W akcie urodzin Władysława, Adama – 1885 – figuruje jako gospodarz z Górc, a śmierci córki Waleri 1887, Górce. W aktach urodzeń jego najmłodszych synów – Kazimierza i Józefa (1883 i 1891) jako miejsce ich urodzenia podawana jest parafia Babice, Górce. Mieszkali oni zatem finalnie w Górcach, gdyż w akcie ślubu jego syna – Wacława Bińka z 1897 roku podane jest jego miejsce pobytu – przy rodzicach w Górcach. Również w akcie ślubu z 1895 roku jego drugiego syna – Franciszka Bińki i Anieli Grzechnik rodzice są określani jako gospodarze z Górc. Zdaniem Ireny Włodarczyk, Franciszek 1 kupił gospodarstwo od niejakiego Krawczyńskiego (jego córki były koleżnakami Ireny) w Górcach kolonii, a nie Górcach Starych. Było to niedaleko pętli autobusowej i przydrożnego krzyża po lewej (chyba po prawej, na Siodlarskiej) stronie idąc do Babic. W Górcach mieszkają potem jego synowie – Stanisław, Franciszek i Wojciech – w okolicach i na Siodlarskiej. A także Wawrzyniec – ale dalej na południe..

Z grobu Franciszka i Marianny został wyrwany z piaskowcowej podstawy kuty krzyż. (Napis na dawnej płycie piaskowcowej – Franciszek Bińka żył lat 87 zm. 13.02.1919, powstaniec styczniowy, Marianna żyła lat 56). W-g Stefanii Bieńka, (ur 1926) grób Marianny jest symboliczny, a jest ona pochowana w innym miejscu). Prawdopodobnie Franciszek, Xawery uciekł przed branką jak wielu innych z Warszawy i okolic do oddziałów w Puszczy Kampinowskiej. Staraniem wnuczka Mariana Bińka i Stefanii Bińka grób został odnowiony i ufundowana nowa płyta – z tyłu pozostawiono piaskowcową podstawę dawnego krzyża z napisem.

Franciszek Xawery miał firmę transportową. Ponieważ miał dużo koni – wynajmował je do ciągnięcia tramwajów konnych. Być może tego, który kursował ulicą Wolską. W 1899 i w 1905 roku kursowała tam żółto-niebieska 10-tka (wg – http://tramwar3.republika.pl/twkonne.html) kursująca od cm prawosławnego na Mokotów. Po elektryfikacji w 1908 roku do 1912 roku tramwaje konne jeździły tylko na linii od Młynarskiej do cmentarza prawosławnego. Linia to została w tym roku zmodyfikowana z końcowym odcinkiem nie na Wolskiej a na Nowowolskiej, obecnie Staszica. Tramwaje konne kursowały tam do 1914 roku.

Franciszek i Marianna z powodu dużej liczby dzieci i gospodarstwa zatrudnili do pomocy trzy panie do prac domowych. W jesieni życia, po śmierci Marianny rodzeństwo zachęciło Franciszka I do ponownego ożenku, tym razem z jego gospodynią.

Franciszek I kupował korzystnie ziemię od migrujących Rosjan, którzy po I wojnie światowej wyjeżdżali z Warszawy. Ziemia ta przeszła w spadku na jego dzieci.

Bińka Wacław 1905 2749

Akt urodzenia Wacława Bińka syna Wacława Bińka z 1905 roku.

Wspomniany powyżej syn FranciszkaWacław Bińka, urodzony na Kole (o blond włosach) zamieszkiwał z rodziną na ulicy Karlińskiego 4 przy Wolskiej razem z żoną Jadwigą Zabłotniak, posiadając kilkuhektarowe gospodarstwo ogrodnicze. Żona wywodziła się prawdopodobnie z podpruszkowskiego Żbikowa, gdzie jest centrum nazwiska (koniec XVIII i XIX wiek). Wacław mieszka pod numerem hipotecznym – 46 EMF kol Wola 632 – ab/143 oraz 48 EMF kol Wola 634/35145 – wymieniany jest w księdze adresowej Warszawy na rok 1930 jako ogrodnik. Ale po ślubie, w aktach urodzeń dzieci podawany jest jako gospodarz z Koła (1898), Woli (1899 i 1900), Koła (1905) i Woli (1908 i 1910 w akcie ponownego ślubu). W akcie ślubu Ludwika Bińka z 1912 roku podawany jest jako szewc. Czyli wędrował. Ulica Karlińskiego (do 1916 Zielona, gdyż dominowały tam ogrody i nieliczne domy), brukowana przed wojną wzięła nazwę od Kacpra Karlińskiego (XVI w.) burgrabiego zamku w Olsztynie k. Częstochowy – dowódcy jego obrony podczas najazdu arcyksięcia austriackiego Maksymiliana w 1588 roku. Ulica ta była zasiedlana licznie przez ludność żydowską – jak wynika z nazwisk właścicieli działek. Na ulicy Karlińskiego 25 działkę posiadał Chaskiel Grünberg, którą podarował gminie żydowskiej. Na tej i sąsiedniej parceli miała powstać na pocz. XX w. bożnica (info int). „Poparli go w religijnej gorliwości sąsiedzi Rosenstrauch i Blejwas, którzy wykupili pod bóżnicę pobliską działkę Mierzejewskich. W środowisku żydowskim Woli zbierano pieniądze, szukano architekta z tych samych kręgów, gotowego wykonać projekt bezpłatnie” – Jerzy Kasprzycki. Pewnym jest, że obok skrzyżowania Sowińskiego i Karlińskiego w północno-zachodnim narożniku (po skosie do parceli 628 AB) istniała bożnica, gdyż w 1939 została zniszczona – jak wynika ze wspomnień Henryka Bińka. Jak opisuje to Przemysław M. Burkiewicz przy Karlińskiego znajdowała się też fabryka lemoniady Lucyny Sary Guzik i Jana Iwańskiego, przejęta później przez Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe „Plon S.A.”, a na działce 28 laboratorium chemiczne. Na przełomie wieków mieszkańcy parafii Św. Stanisława (na Kościelnej – dziś Bema) gremialnie w czasie odpustów odwiedzali tzw Lasek na Czystem, ze stawem, na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Kasprzaka i Bema. Była tam restauracja, staw z łódkami i szereg innych uciech m.in. piwo po 3 kopiejki (Kasprzycki). Szczególnie 8 maja w czasie odpustu Św. Stanisława. Ulicę Wolską i fragment Karlińskiego między Sowińskiego i Sieradzką we wrześniu 1939 widać z lotu ptaka na filmie Początek (autor Kałuszko – 2012) – od 9 minuty filmu. Działki Wacława Bińki zaczynały się dalej na wschód mając adres Karlińskiego 4 (hipoteczny 632 ab/143). Same siedlisko znajdowało się w-g Henryka Bińki i jak wynika to ze zdjęcia lotniczego z 1945 roku, między dwoma gliniankami. Można było do niej dojść idąc po przekroczeniu Sowińskiego ok. 140 m na wschód, mijając po prawej glinianki i skręcając lekko na SE. Z drugiej strony wydłużonej działki, która dochodziła do Jana Kazimierza również znajdowały się glinianki. Od posesji prowadziła też polna droga biegnąca na południe do Jana Kazimierza. Ten numer hipoteczny miał swój dalszy ciąg na południe po przecięciu Jana Kazimierza, ale pole było lekko przesunięte ku zachodowi (tylko częściowo w swym biegu się zazębiały). Następna działka o numerze 634/635/145 (za małymi gliniankami) miała również południkowy przebieg i dochodziła do Jana Kazimierza. Na zdjęciu lotniczym z 1935 (i planie z 1936 r.) roku widać pozycję zabudowań przeciętych skośnie przez podwórkową drogę, kontynuującą się do Jana Kazimierza. Obok zabudowań znajdują się zapewne jakieś mniejsze konstrukcje (inspekty?) i ogrodowe uprawy. I pewnie wielka grusza (patrz poniżej). Zarówno na jednej jak i na drugiej, na planie hipotecznym 1936 – 1940 zaznaczone są jakieś zabudowania. Jednak na zdjęciu z 1945 roku, na działce 634… zabudowań już nie ma, a na działce 632ab/143 są w miejscu budynków zakrzaczenia. Na zdjęciu z 1936 roku na działkach Wacława, jak też wszystkich w okolicy widać jest rzędy upraw warzywnych. Ziemie położone bliżej linii kolejowej dzierżawił od innych właścicieli. Obok posesji Wacława I znajdowała się cegielnia z dużym kominem oraz posesja obywatela nazywanego z racji pochodzenia Litwinem. Litwin ten kupił gliniankę i częściowo ją zasypał od strony południowej. Wybudował tam ładny dom i posadził sad. W stawie hodował ryby regularnie podławiane przez niektóre dzieci Bińków. W czasie dużych opadów woda płynąca Wolską (rowami ją okalającymi) wlewała się przez Sowińskiego na Karlińskiego do stawu Litwina.

Cegielnia – jej komin zostały wysadzone w powietrze już w niepodległej Polsce po I wojnie światowej. Za cegielnią, ale po drugiej stronie Wolskiej, idąc w stronę przedwojennego komisariatu (znajdującego się między kościołem Św. Wawrzyńca a końcem cmentarza prawosławnego) znajdował się sklep Władysława i Genowefy Bińków – o czy poniżej.

groby

Grób Franciszka Bińki I i Marianny Tomaszewskiej w Babicach Starych.

alfa

Od lewej – Bińka Czesław, wnuk Wacława I, syn Wacława II, prawnuk Franciszka I. Bińka Jadwiga (z. Stefańska), małżonka Czesława. Jerzy Bińka – syn Czesława. Krzysztof Bińka – syn Czesława, autor strony.

DSCN1178 Henryk Bińka syn i wnuk Wacława

Bińka Henryk, wnuk Wacława I, syn Wacława II, prawnuk Franciszka I.

Marianna Wódka, córka Wacława Bińka i Franciszki Głowackiej. Zbigniew Bieńka, syn Jadwigi Bieńka i Władysława Bińka, wnuk Wacława I i Franciszki Głowackiej oraz wnuk Władysława Bińka i Genowefy Bińka.

Jak wspomina Irena Włodarczyk niedaleko gospodarstwa, na tzw górce mieszkał Jan Bińka, syn Wilhelma. To był Jan z Salomei (pewnie po przeprowadzce) – jak wspominał z kolei Henryk Bińka (i wg M. Wasilewskiego). Jego pierwszą żoną była Lucyna Bińka (siostra Wacława), córka Franciszka, Xawerego Bińka.Aby ślub doszedł do skutku niezbędne było zezwolenie kościelne, które dostali. Miał syna Henryka Bińka (zmarł młodo), Stefana Bieńka żonatego z Janiną Stolarską, którego zstępni zamieszkiwali Salomeę. Pozostawił on dwóch synów – Tadeusza i Ryszarda i córkę IrenęJanina Stolarska była córką Piotra i Cecylii Bieńka (siostry Jana s. Wilhelma)!. Syna Ludwika Bieńka ożenionego z Stanisławą Tabaka z rodziny Ireny Włodarczyk – Ir Wł – pozostawił syna Andrzeja, i córki Barbarę i Zofię.  Córkę Reginę Bińka zamężną za Ignacego Głowackiego. Jan został ewakuowany z fabryką do Rosji, gdzie zmarła Lucyna Bińka. Podczas powrotu do Polski na Ukrainie poznał drugą żonę Józefę Krawczyk z którą ma córkę Wandę Bieńka (ta pozostawiła po sobie syna Zenona i Elżbietę Andziak) . 

Cecylia Bieńka z Piotrem Stolarskim stoją i syn Władysław. Siedzą być może Wilhelm i Małgorzata Bieńka (wg MW na pewno nie matka Piotra). coll. Michał Wasilewski

20151010_130513

Jan Bińka s. Wilhelma i Lucyna Bińka c. Franciszka, pierwsza wojna, Rosja. Dzieci od lewej – Henryk, Stefan, Ludwik, Regina (coll. Michała Wasilewskiego).

zbiorczy

Od lewej – Regina Bińka, córka Jana i Lucyny Bińka, Wanda c. Jana i Józefy Bińka, Ludwik i Stefan, synowie Jana i Lucyny Bińka (coll. Michała Wasilewskiego)

Irena Bińka Włodarczyk

Irena Włodarczyk (Bińka), wnuczka Franciszka II,

henryk-sstefania

Henryk Bińka ur 1920 – 2013, wnuk Franciszka I, syn Józefa. Stefania Bińka, ur 1926, wnuczka Franciszka I, córka Józefa.

DSCN1142

Józef Bińka ur 1891 – 1955, fot. 1913, syn Franciszka I.

Jak wspomina Henryk Bińka, Władysław Bińka wyratował go z opresji, gdy ten tonął w pobliskich gliniankach. Stało się to tak: Henryk Bińka, syn Józefa kąpał się w jeziorku obok siedliska Wacława Bińka. Gospodarstwo Wacława znajdowało się między dwoma gliniankami. M. in. obok nich rosło duże drzewo (wielką gruszę rosnącą na podwórku również wspomina Irena Włodarczyk), a pod nim znajdował się stolik, gdzie można było usiąść i odpocząć. Tam właśnie, przy kieliszku siedzieli bracia Józef, Władysław i Wacław. Po usłyszeniu krzyku dziecka Władysław wskoczył do glinianek ze skarpy i uratował Henryka. Jak wspomina tamte czasy Henryk Bińka życie młodzieży, czy też dzieci wypełnione było obok zabaw także poszukiwaniem możliwości zarobkowania. Po wybudowaniu w pobliżu firmy Dobrolin materiały pobudowlane m.in. deski zakupił Żyd. Wyciąganiem gwoździ z desek i ich prostowaniem i uszlachetnianiem z pomocą paleolitycznych narzędzi zajęli się mocno nieletni Bińkowie zachęceni paczką landrynek przez przedsiębiorczego i niewiele starszego krewnego.

Dzieci Wacława I po śmierci matki – Wacław II 30 kwietnia sprzedaje swoją 1/5 część nieruchomości Jerzemu Paszewinowi (info J. Laube) i kupuje nieruchomość na ul. Fasolowej we Włochach. Felicja zamężna za Blira mieszkała na zakupionej posesesji we Włochach, obok parku, z synem Wojtkiem. Celina zmarła w czasie wojny będąc w ciąży – mąż pochodził z Grójca. Lucyna po zamężciu Frączykowska – mąż był piekarzem – mieszkała w długim domu za parkiem we Włochach wraz z dziećmi.

Wacław Bińka po wczesnej śmierci swojej pierwszej żony Jadwigi Zabłotniak (tężec po zakłuciu się agrestem) ożenił się z pracującą w jego gospodarstwie Franciszką Głowacką – pochodzącą z Leszna i Łubiec, w Puszczy Kampinowskiej.  Ich syn Tomasz prowadzi sklep, podobnie Jadwiga i jej mąż WładysławWładysław zginął w 1939 r gdy wychodził z żoną i dzieckiem na ręku, cofnął się po pieluchy. Niemiec był przekonany, że chce uciec i go zastrzelił. To dziecko – Mirosława, żyje do dzisiaj. Syn Ryszardzostał rozstrzelany w czasie powstania – stało się to podobno w Babicach. Siedlisko Bińków Wacławów przy Karlińskiego było niszczone dwa razy – w 1939 roku przez wojsko polskie, które burzyło domy chcąc mieć lepsze pole ostrzału. Drugi raz przez Niemców w okolicach powstania. Rodzina ocalała z rzezi Woli, gdyż w pewnym momencie pojawił się oficer, który wstrzymał egzekucje i ludzie zostali pogonieni na zachód na roboty. Wojnę Franciszka z dziećmi przetrwała w jeleniogórskiem u bauera w dobrej kondycji. Rodzina wraca z robót na posesje.W-g J. Laube dom częściowo został po wojnie odbudowany i zajęty do wysiedlenia na początku lat 70 – tych.  Franciszka mieszka tam z dziećmi do swej śmierci 15 listopada 1956 roku..Potem mieszkał tam syn Edward z żoną Heleną Bińka i swoimi dwoma córkami do czasu wysiedlenia. Również do tego okresu zamieszkiwała tam Wacława bińka z mężem Tadeuszemi córką Elżbietą. Również do wysiedlenia zamieszkiwała tam Irmina Napieralska – Sobota (domo Bińka) z synem Mirosławem. Irmina córka tragicznie doświadczonej śmiercią męża Jadwigi trafiła tam do Babci. Irena Włodarczyk wspomina, że z Jadwigą lub drugą córką Marią chodziła do szkoły do sióstr Felicjanek.

Jak ustalił Michał Wasilewski – prawnuk Jana Bińka s. Wilhelma – jest on też spokrewniony z Wacławem synem Franciszka. Wacław Bińka ożenił się, jak wspomniano, ponownie z Franciszką Głowacką. Jej bratem był pradziadek MichałaIgnacy Głowacki, urodzony w 1907 roku i zaginiony w 1939 roku na początku wojny. Z kolei jedna z córek Wacława i FranciszkiWeronika (po mężu Paradowska) była chrzestną babci Michała WasilewskiegoRomualdy c. Reginy.

Drugi syn Franciszka Xawerego – też Franciszek, żeni się w 1895 z Anielą Grzechnik z Łaskarzewa i swe życie wiąże z Kołem, przynajmniej do 1906 roku – 1895 – wyrobnik, 1897 – 1898 – szewc, 1901 – wyrobnik, 1902, 1904 – szewc, 1906 – gospodarz

Franciszek 2 mieszkał niedaleko brata Wojciecha obok Górczewskiej (ok. 50 –100 m od Górczewskiej) w dwuspadowym domu z sienią po środku. Niedaleko miejsca, gdzie Górczewska skręcała lekko na północ, w pobliżu krzyża. Dzierżawił (po części?) tam pola, aż do czasu, gdy brat Józef znalazł mu gospodarstwo w Konotopa, które wydzierżawił i gdzie zmarł. Przy ostatnich chwilach – żył jeszcze, była odwiedzić go z matką Stefania Bieńka (wspomienie 2012), córka Józefa. Zapamiętała płaczące córki. Ze względu na liczbę dzieci Franciszek 2 musiał bardziej się sprężać finansowo aby utrzymać rodzinę. Nie jest wykluczone, że przy Górczewskiej mieszkał gdzieś w poblizu Wola Parku. Potwierdzeniem tego może być fakt, że ziemia tam znajdowała się we władaniu rodziny (Leopolda) jeszcze po wojnie, aż do nacjonalizacji.

Franciszek 2 ma syna Romana, którego córka Irena Włodarczyk z powodu zaawansowanego wieku i pamięci dostarczyła mi wielu cennych informacji o rodzinie. Pani Irena ukończyła szkołę powszechną u sióstr Felicjanek przy Syreny, a potem szkołę rolniczą ufundowaną przez Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Córka Romualda (po mężu Ratuska) ma syna Tomasza (zginął młodo w Tomaszowie Mazowieckim – w domu swoim? Syn RomanaZdzisław (żona Brejnakowska) ma córkę Marię i syna Jerzego.

Córka Franciszka 2Henryka wraz z mężem prowadziła sklep niedaleko Wisły – potem wyjechali do Łomży – razem? Jej mąż zginął w Powstaniu z synem Ryszardem.

Kolejna córka Leokadia prowadzi z mężem Szelenbaumem gospodarstwo w Górcach.

Syn Antoni jest szewcem specjalizującym się w produkcji butów. Córka Regina zmarła wcześnie – jej mąż Władysław w czasie wojny był urzędnikiem. Janina Bieńka jak wspomniano powyżej prowadzi kawiarnię z mężem Władysławem, synem Stanisławem. Syn Franciszka 2 Karol był kolejarzem w Skierniewicach. Waleria zmarła młodo kopnięta przez konia. Syn Eugeniusz ożenił się z siostrą Maryanny Skowron.

Kolejny syn to LeopoldStefan Szelenbaum (chyba mąż Leokadii) podarował mu kawałek ziemi w Górcach pod budowę własnego domu.

Józef Bińka – syn Franciszka I i małżonka Karolina (domo Dąbrowska).

Najmłodszy syn Franciszka IJózef – (1891-1955) mieszkał początkowo na Sowińskiego 26/28 przy skrzyżowaniu z Karlińskiego. Postanowił wyemigrować do Ameryki. W 1913 bierze ślub z Karoliną z Dąbrowskich (1892-1968). Po zatonięciu Titanica, przestraszona żona nie zdecydowała się na wyjazd. W 1914 roku Józef został ewakuowany z fabryką Lilpop do Petersburga, gdzie pracuje przy toczniu dział okrętowych w zakładach putiłowskich. Żona dojeżdża do męża później. Rodzi się tam syn Marian i córka Helena. W Rosji w Petersburgu zostaje siostra (żony?), zamężna za Rosjanina – ma dwóch synów. Według Henryka Bińki zginęli oni w czasie wojny – nazwisko jednego z nich odszukał w opracowaniu historycznym. Po powrocie do Polski w 1918 roku (trwało to kilka miesięcy) przychodzi na świat syn Henryk (ur. 20.2.1920. Sowińskiego 28/6) oraz Stefania (1926) pod tym samym adresem. Małżeństwo mieszkało w dwuspadowym wielorodzinnym budynku drewnianym, z facjatami na Sowińskiego 26/28, obok skrzyżowania z Karlińskiego, na działce spadkobierców Ignacego Dąbrowskiego (numer hipoteczny 628 AB).

Na mapie 1945 roku są tam trzy zniszczone domy. Znajdowała się ona tuż u wylotu Karlińskiego przy Sowińskiego (nr 26/28 – i hipoteczny 629 AB) i ciągnęła się wzdłuż tej ulicy na południe. Dom w 1939 uległ destrukcji. Jakaś prowizoryczna posesja została w czasie wojny odbudowana i ponownie zniszczona w 1945.

Ziemię tą przejął nielegalnie w czasie wojny, po procesie sądowym, niejaki Maruda, którego żona syna była Niemką – stąd na procesie prawowici właściciele nie mieli szans. Wspominał proces Henryk Bińka, który był na nim z matką domo Dąbrowska. Po wojnie tej ziemi też nie udało się odzyskać. Maruda odbudował zniszczony w 1939 roku budynek. Spalił się on ponownie w czasie powstania. Po wojnie Maruda wymienił działkę z państwem na duże gospodarstwo w Ożarowie.

Henryk Bińka wspomina, że kiedyś (koniec lat 20) trzech braci Marudów, nie prowadzących godnego życia (potrafili oni przejeżdżając strzelić batem w przechodnia), pobiło jego ojca Józefa. Zorganizowany przez Wacława i innych braci interwencyjny wypad doprowadził do należytej odpłaty, po czym zostali oni doprowadzeni na pobliski komisariat.

W 1929 Józef przeprowadza się na dzierżawioną posesję do Piastowa (6 mórg) i mieszka tam do 1935 roku. Powodem tego było to, że syn Henryk uczył się w Piastowie, a Józef pracował w fabryce w Pruszkowie. Stąd codzienne wędrówki do stacji z Sowińskiego dla dwojga były dość uciążliwe. Fabryka w Pruszkowie została założona przez reemigrantów z Ameryki i początkowo produkowała maszyny rolnicze. W 1935 roku Józef kupuje 1,5 h działkę z parcelacji majątku Potockiego – Gąsin. Uprawia ją, hoduje pszczoły i pracuje. Pochowany jest wraz z żoną na cmentarzu w Pruszkowie. W czasie wojny był członkiem plutonu ,,Nenufar’’ w Pruszkowie. 1 sierpnia 1944 r wraz z plutonem „Nenufar” VI Rejonu AK „Helenów” brał udział w opanowaniu budyneku Elektrowni w Pruszkowie.

.W Pruszkowie – Nowej Wsi mieszkał też z rodziną również bliżej nieznany wtedy Henrykowi Józef Bińka z rodziną (syn, córka). Był to syn Feliksa z linii po Karolu i Wielgorzewskiej Ludwice, mający zresztą syna Henryka, i mieszkającego do dziś w Pruszkowie, wnuka Witolda..  Co więcej, w-g Henryka Bińka na Czystem również miał duży, piętrowy dom i działkę nieznany Józef Bińka. Ojciec Henryka nie kontaktował się z nim jednak i nie polecał tego synowi, zapewne będąc z nim w jakimś konflikcie.

Stanisław Bińka, syn Franciszka I. Helena Bińka, z Cerańskich.

Waleria Bińka, córka Stanisława, wnuczka Franciszka I.

Władysław Bieńka, syn Stanisława Bieńka, maż Aleksandry. Aleksandra, córka Franciszka II Bińka, żona Władysława.

Kazimierz Bieńka, syn Aleksandry i Władysława

Antoni Bińka, syn Franciszka II, mąż Marianny. Marianna, żona Antoniego.

Stefan Bieńka, syn Stanisława i małżonka – Marianna Bieńka

Zdzisław Bieńka, syn Stefana, wnuk Stanisława i małżonka Celina Bieńka

Syn FranciszkaStanisław – w-g Henryka Bińki posiadał przedsiębiorstwo przewozowe i zarządzał spuścizną po Franciszku 1, prowadząc gospodarstwo na Górcach (i w-g I.W.), na Siodlarskiej (w-g Zdzisława Bińka). Stąd nie był biedny. Jego żona pochodziła z Cerańskich mających gospodarstwo przy Okopowej (Cerański – ojciec? był kolejarzem). Stanisław przepisuje synom po mordze ziemi przy Siodlarskiej. Stefan (dostał 1 m) mieszka przy Siodlarskiej 5. Odkupuje morgę od Stanisława juniora (zm 2018), który zajmował się po wojnie wyrobem obuwia u Antoniego Bińka. Zstępni Stefana przenoszą się po nacjonalizacji do Babic. Kolejny syn Jan z żoną Stefanią Bieńka ze Szczęślewic także prowadzą gospodarstwo ogrodnicze przy Siodlarskiej – żona we wianie dodatkowo wniosła 3 morgi, przylegające do podarowanej przez ojca 1 morgi. Syn Władysław prowadzi z Aleksandrą gospodarstwo (przed i po wojnie) na Górcach – Siodlarska 3 – odkupuje dodatkowo morgę od brata Aleksandra, który z Janiną prowadzi w Górcach kawiarnię. W-g I.W. kawiarnia znajdowała się przy drodze prowadzącej do pałacu w Górcach Starych, w bocznej ulicy na wprost pętli autobusowej. Syn Stanisława –  Stanisław Marek był mechanikiem w fabryce Windygi, którą w czasie wojny włączono do getta. Stanisław odsprzedał część ziemi przy głównej drodze bratu Franciszkowi 2. Ziemia ta znajdowała się przy późniejszej pętli autobusowej i krzyżu (w-g I. W.). Stamtąd prowadziła też droga polna na Jelonki. Górce przedwojenne w-g Ir Wł – 10 letniej mieszkanki – były wsią ogrodniczą z kilkoma polskimi sklepami i piekarnią Kiliańskiego. Inny syn StanisławaMichał z żoną Michaliną z domu Kopeć prowadzi sklep spożywczy w Toruniu przed wojną. Tuż przed 1939 wyjechał do W-wy i po wojnie również prowadził tam sklep. Ich syn – Henryk – bierze udział w Powstaniu Warszawskim (poniżej) i później dołącza do armi Andersa. Ich drugi syn – Zbigniew – także walczył w powstaniu, zaginął. Trzeci syn Edwin po wojnie wyjechał do Torunia. Córka Waleria prowadzi gospodarstwo z mężem Kubiakiem jadąc z Górc w stronę Babic. Druga córka Józefa prowadzi z mężem duże gospodarstwo ogrodnicze jadąc z Górc w stronę Jelonek.

Następny syn Franciszka 1Aleksander był wojskowym. Z powodów zdrowotnych (drogi oddechowe) zmarł wcześnie.

Kolejny syn Franciszka 1Wojciech Bieńka – w-g Henryka Bińka posiadał ziemię niedaleko Franciszka 2 obok przecięcia Górczewskiej przez ulicę, po prawej stronie od strony Woli. Prowadził gospodarstwo warzywne i inspekty. Rodzina trochę izolowała się od reszty Bińków gdyż spotkała ją tragedia. Ich córka wyszła za mąż za pana z problemem alkoholowym, jak się później okazało i w czasie kłótni rzuciła w niego siekierą zabijając go – za co trafiła do więzienia. Jednym z jego synów był Karol, który udał się samowolnie do Francji, aby studiować na Sorbonie. Zapewne z przyczyn materialnych jej nie ukończył i wrócił do Polski. Córka Julia wychodzi za mąż za Tadeusza Gronkiewicza. Gronkiewicz miał naprzeciw ogrodów Ulrycha oficynę i wynajmował mieszkania. Mieszkanie tam wynajmował też Roman Bieńka – ojciec Ireny Włodarczyk.

Syn Franciszka IWawrzyniec Bieńka – posiadał 30 morgowy sad – założony na ziemi wniesionej w wianie przez małżonkę (w części?). Mieszkał w jednym z większych domów na Górcach z podłogami z mozaik, jak wspominał Henryk Bińka, jego chrześniak. Obecnie na tym terenie znajdują się fińskie domki oraz w części linia kolejowa.

Syn WawrzyńcaWawrzyniec II – żona Jadwiga. Uczęszczał do gimnazjum Górskiego – którego nie ukończył . Po 2 wojnie i nacjonalizacji ziemi wybudował dom w Babicach po prawej stronie jadąc do nich, gdzie miał szklarnie kwiatowe i typowy dla epoki kwadratowy dom – przed cmentarzem. Nie przynosiły one dużego dochodu. Z Wawrzyńcem II zamieszkiwała córka Otylia. Po ślubie mąż Otyli za namową lekarzy Górnickich zainteresował się ziołolecznictwem. Uprawiał zioła? W każdym razie handlował ziołami gdzieś na Ulrychowie. Wawrzyniec II obok Otylii ma dwóch synów. Jeden z nich mieszka w Radości. Drugi?

Córka Wawrzyńca 1 Felicja Fedorowska – prowadzą w Górcach bardzo dochodowe i wzorowe gospodarstwo z mężem ogrodnikiem z Mokotowa. Ma syna Henryka, który zmarł po wojnie. Drugi syn – Leon – oddaje gospodarstwo synowi.

Druga córka Wawrzyńca 1 – Stefania również prowadzi z mężem gospodarstwo ogrodnicze.

Kolejny syn Franciszka 1Ludwik – służył w wojsku carskim. Mieszkał na ulicy Balickiej. Nie miał z małżonką Zofią Czaban dzieci.

Syn Franciszka 1Władysław – posiadał sklep na Wolskiej, który prowadziła żona Genowefa (Zdaniem MW przy Karlińskiego, Romualda Głowacka z mamą Reginą Bińka w czasie wojny pomagały w jego prowadzeniu). Znajdował się on niedaleko domu Wacława Bińka, w wynajmowanym od Bolesława Bucholza lokalu, po drugiej stronie ulicy, ok. 250 m od gospodarstwa Wacława – jak wspomina Irena Włodarczyk. W księdze adresowej z roku 1930 Bucholz to numer policyjny Wolska 150 (hip 8/58 na mapie). Wzorem Żydów Władysław kupował zbiory będące jeszcze na drzewach (także od brata Wawrzyńca, który miał duży sad) i po zebraniu owoców sprzedawał je hurtem. Trudnił się również masarstwem – sprzedając swoją wytwórczość w własnym sklepie. Żona Józefa (ojca Henryka) nie była zadowolona z wizyt męża w tym sklepie, gdyż czasem z Władysławem pod owe wyroby coś wypił. Ich córka Maria prowadziła również sklep. Syn Józef był przed wojną rzeźnikiem, jego żona prowadziła przedszkole. Syn RyszardIr Wł wspomina, został rozstrzelany w czasie powstania – stało się to podobno w Babicach. Syn Władysław – został zastrzelony (18.9.39) przez Niemców na posesji Wawrzyńców Bińka, gdzie z żoną (i dzieckiem?) się schronił. Stało się to na oczach żony, gdy Niemcy kazali opuścić dom – postanowił on wrócić po pieluchy jak wspomina Stefania Bińka – wnuczka Franciszka I (początkowo był pochowany w ogródku).

Kolejny syn FranciszkaKazimierz – początkowo mieszkał w Babicach, a potem przeprowadził się na Chmielną 89 i pracował jako tokarz (tak jest notowany w akcie z 1910 roku). Irena Włodarczyk podaje, że pracował w tramwajach warszawskich – był kowalem. Potem? Prowadził sklep z żoną naprzeciw ogrodów Ulrycha. O sklepie tym w czasach powstania opowiada w swoich wspomnieniach (archiwum mówione) Jan Wacław PawłowskiLubańszczak – powstaniec współpracujący z dziećmi KazimierzaWacławem i Józefem. Jak wspominał Henryk Bińka, Wacław w czasie powstania przedarł się do ich domu w Pruszkowie, gdzie przez pewien czas się ukrywał. Jego dzieci Irena i Wacław byli bliźniakami (zdj z Marianną Zabłotniak). Najmłodszym ich dzieckiem była Hanna.

Kazimierz Binka, syn Franciszka I.

Marianna Zabłotniak z bliźniakami Ireną iWacławem

Żona Kazimierza, Marianna Zabłotniak z bliźniakami – Ireną i Wacławem.

Józef Bińka, syn Kazimierza i żona Janina Bińka.

Anna Bińka (Nowak), siostra Józefa, córka Kazimierza. Eugenia Bińka (z prawej), córka Kazimierza, wnuczka Franciszka I.

Najstarsza córka Franciszka Xawerego i MariannyAgnieszka wychodzi za mąż za Józefa Janczyk (czasem wersja Janczak), mieszka z mężem na Kole, gdzie mają liczne potomstwo. Rodzina Janczyk jest tam zasiedziała – jedyny syn z drugiego małżeństwa Karola BieńkoMichał – żeni się również też w 1868 roku z Julią Janczak. Rodzinę tą wrosłą w Koło wspomina Jerzy Kasprzycki w ,,Korzeniach miasta,, – stolarz Janczyk robił biednym dzieciom zabawki – z rozrzutu czasowego jest możliwe, że był to jeden z synów Agnieszki. W okresie przedwojennym część Koła było zdominowane przez biedną drewniano ziemną zabudową tworzącą jeden z biedniejszych fragmentów miasta (tzw. Koło – Budy). Innych dzieci Franciszka na razie nie omawiam.

Piekarz Janczyk, Górce

Górce. Piekarz Janczyk z żoną i dziećmi (chyba Marysia i Stanisława) – piekarnia na Górczewskiej. W-g Ireny Włodarczyk małżonka jego pochodziła z Bińków.

Wracamy do Andrzeja – ojca Franciszka Xawerego i kolejnych jego dzieci.

Marianna Bieńka (domo Kuchta), żona Władysława, Michała (syna Piotra, Mateusza)

Zuzanna Bieńka (po mężu Gasińska), córka Marianny i Władysława, Michała, wnuczka Piotra, Mateusza.

Zdjęcie zapewne około 1915 roku – Marianna Bieńka (domo Kuchta), żona Władysława (syna Piotra, Mateusza) i przed nią córka Janina (ur 1912). Obok? Też seniorzy – zapewne Binka Piotr, Mateusz (lat ok 68) z drugą zapewne żoną (jak wynikało by z wieku Janiny) – Marianną Jarecką (tu w wieku ok 55 lat) (coll Marcin Klimaszewski).

Na zdjęciu zapewne Marianna Bieńka (domo Kuchta) z mężem Władysławem i trzema córkami (po lewej zapewne Zuzanna). (coll – Marcin Klimaszewski)

Zdjęcie z kręgu rodzinnego Władysława Binka i Marianny (domo Kuchta) – osoby nieznane. (coll – Marcin Klimaszewski)

Kolejny syn Andrzeja i wnuk Karola Piotr Mateusz ur w 1843 na Czystem ożenił się z Józefą Lubańską (nazwisko obecne na cm Babice i we Włochach), również jest mi znane z młodości – wymieniał je w rozmowach mój Dziadek Wacław) w 1866 i mieli oni 14 dzieci w tym 8 chłopców. Rodzina ta jest znana na tym obszarze – pisał o niej Jerzy Kasprzycki w ,,Gniazdo rodu Lubańskich’’ – też wspomnienie Jana Pawłowskiego z okresu Powstania (gdzie przewijają się nazwiska Bińków). Trzech pierwszych urodzonych między 1867-1869 zmarło w tym samym roku po urodzeniu. Kolejno w latach 1870-1872 rodzą mu się 3 córki, o których dalszym losie nic mi nie wiadomo. Syn Franciszek ur w 1879 żeni się w 1904 z Heleną Szczypczyńską. Kolejny syn – Stanisław – umiera w roku swych narodzin – 1882, później rodzi się córka (1882) i syn (1884) oraz bliźniaki Teodor i Ignacy (1886) oraz dwie córki – Jadwiga (1888) i Stanisława (1891). Piotr, Mateusz początkowo mieszka z żoną na Woli przez 2 lata a późniejsze życie wiąże z Kołem – do 1891 roku na pewno. Po śmierci swej żony Józefy w 1909 przenosi się do Babic, ale ślub z 49 letnią wdową Marianną Jarecką z domu Rutkowską z Osuchowa, ur w Klew, w powiecie opoczyńskim bierze w 1910 roku u Św. Stanisława.

Córka AndrzejaFranciszka Helena rodzi się jeszcze na Czystem – 1840. Piotr już jest podawany z Wola 7 (1843), 1846 – Wola 7 (akt ur St. Szcześniewskiego), Małgorzata z Wola 6 (1847), Wola 6 (1849 świadek) i Paulina (Wola 7) gdzie prawdopodobnie Andrzej się przeniósł.

W roku 7.3.1846 umiera 56-letnia żona seniora rodu KarolaAntonina Kielak. 68 letni Karol 8.11.1846 szuka pocieszenia w ramionach wdowy Ludwiki Wielgorzewskiej (po mężu – z domu Kalinowska), służącej we dworze w Czystem, lat 32. W tym czasie adres Karola to Czyste 16 – określany jest w akcie ślubu jako gospodarz. W 1848 rodzi im się syn Michał (urodzony na Czyste 8), który po małżeństwie z Julią Jańczyk pozostawił liczne potomstwo. Michał przemieszcza się z małżonką często – do 1872 podawany adres – Czyste, między 1877 i 1874 Ochota, 1888-1897 ul. Łucka. Zstępni tej pary też mieszkają na Łuckiej, Miodowej, Czystem czy też na Pradze.

W Powstaniu Warszawskim jak też ruchu oporu uczestniczą Bieńkowie/Bińkowie. Dwóch wymienianych jest przez Jana Pawłowskiego w jego wspomnieniu – Józef Bińka ,,Ziutek’’ i jego brat Wacław Bińka,,Lotnik’’. Są to synowie Kazimierza Bińka a wnuki Franciszka i Marianny.

Bińka Wacław ,,Lotnik’’ – podporucznik. III Obwód „Waligóra” (Wola) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 1 Rejon (Czyste – Babice) – pluton 301. (numer na murze 10/47).

Bińka Józef, ps. ,,Ziutek’’. Strzelec. III Obwód „Waligóra” (Wola) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 1 Rejon (Czyste – Babice) – pluton 301. Zginął w Powstaniu w 1944.

Inni uczestnicy

Binka Jan (Bińka),,Badylarz’’ – 5.05.1901. Kapral. Armia Krajowa – IV zgrupowanie „Gurt” – 33. kompania WSOP – pluton 331. Grób Babice Stare?

Binka Marian ,, Stary’’ – 12.09.1915. Strzelec. Petersburg, rodzice – Józef, Karolina. VII Obwód „Obroża” (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 6 Rejon „Helenów” (Pruszków) – pluton WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania), (wnuk Franciszka i Marianny).

Leopold Bińka,,Sokół’’, ur Warszawa 1914-05-04, kapral, rodzice – Franciszek, Aniela, konspiracja 39-44, III Obwód „Waligóra” (Wola) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 1 Rejon (Czyste – Babice) – pluton 302, 1.08.1944 r. Zdemobilizowany.

Henryk Bieńka ,,Szner’’ 6.1.1925. Starszy strzelec. Numer legitymacji AK 011 / S. Miejsce urodzenia – Toruń. MichałMichalina. Armia Krajowa – batalion „Kiliński” – 4. kompania „Watra” . Adres przed Powstaniem – Górce Nowe. Oddział – Armia Krajowa – batalion „Kiliński” – 4. kompania „Watra” – Obwód Śródmieście – odcinek bojowy „Sarna” – kompania „Osa” . Losy po wojnie – Żołnierz II Korpusu Polskiego.

Bińka Henryk zdjęcie, 19.1.1926, Starszy strzelec, ur Warszawa, Józef i Stanisława, „Cichy”, „7707”, Narodowa Organizacja Wojskowa / Armia Krajowa – batalion NOW-AK „Gustaw” – 4. kompania „Harcerska”, Warszawa ul. Krochmalna 81, Armia Krajowa – Grupa „Północ” – batalion „Gustaw” – kompania „Harcerska” – III pluton, Stare Miasto – Wola – Stare Miasto – kanały – Śródmieście, Niewola niemiecka – brak informacji o miejscach pobytu, nr jenie 140275, śmierć – Warszawa – 15.12.1983.

Bińka Henryk ,,Mechanik,, – harcerz, członek Pruszkowskiego Hufca Szarych Szeregów ,,Prom – Zielony Dąb,,. Syn Józefa i Karoliny Dąbrowskiej. Ur – 20.2.1920 – 2013.

Aleksandra Bieńka„Baśka”. 1923-01-08. Sanitariuszka. Szeregowy. Miejsce urodzenia – Warszawa. Udział w konspiracji 1939-1944 – Armia Krajowa – XI zgrupowanie „Chrobry” – 1 kompania – pluton 164. Oddział Armia Krajowa – batalion „Chrobry I” – 1 kompania – pluton „Groźnego” . Szlak bojowy – Wola – Śródmieście Północ. Odniesione rany – 25.8.1944 ciężko ranna w prawą nogę podczas nalotu na ul. Siennej. Przebywała w szpitalu przy ul. Mariańskiej. Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną. Wróciła do Warszawy i pracowała jako manikiurzystka, następnie jako sekretarka w sądownictwie. Od 1962 r. – rencistka. (po Karolu?).

Jan Bieńka. Oddział – Uczestnik Powstania Warszawskiego – brak informacji na temat przydziału. Losy po Powstaniu. Niewola niemiecka – brak informacji o miejscach pobytu. Numer jeniecki – 221.692. (po Karolu?).

Wojciech Bieńko – matematyk i pisarz, uczestnik powstania jako dziecięcy listonosz (archiwum historii mówionej). (po Karolu?). Zm 22.5.2016.

Represjonowani, zaginieni

Jan Bieńko. W szkole w Iwowem znajduje się tablica pamiątkowa z nazwiskami osób zamordowanych w akcji represyjnej w 1944 roku. Jest wśród nich członek rodziny Jan Bieńko mieszkaniec tej wsi, zamordowany prawdopodobnie potem na Pawiaku. Bliższe informacje – Rocznik Mińsko – Mazowiecki – zeszyt 14/2006 rok – pdf w internecie.

Bińka Edmund (17.11.1944 – 22.8.1995) z Warszawy, obóz przesiedleńczy Pruszków – 8.1944, dalej Mauthausen, od 1.9.1944 do 1.5.1945. Syn Waleriana i Marianny.

Binka Henia (20.8.1922), Bergen Belsen i Flossenbürg/Mehltheuer od 2.12.1944.

Bieńka Stanisław – uznany przez Sąd Grodzki Warszawski za zaginionego w czasie wojny.

Bieńka Stanisław 30.9.1919 – 20.6.2001, Zawiercie od 1940 do 1945, Dachau, Mauthausen, Dachau. Pdf.

Bieńka Eugeniusz (14.12.1909 – 6.12.1945) obóz przesiedleńczy Pruszków 8.1944, zginął Mauthausen.

Bieńka Danuta (29.11.1927) zatrzymana w Warszawie, osadzona 5.10.1943. Auschwitz ewakuowana do Ravensbruck.

Bieńka Aurelia (23.6.1912 – 5.11.1942) Nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej nr 4 w Zawierciu, woj. kieleckie. W latach okupacji niemieckiej współpracowała z organizacją podziemną „Orzeł Biały”, ps. Lila. Od 1940 r. była łączniczką Komendy Obwodu ZWZ Zawiercie. Aresztowana przez policję niemiecką 29 VII 1942 r., została zesłana do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince (nr oboz. 17545). Tam zginęła zamordowana 5 listopada 1942 r.

Bienka Wacława – (1904 – ) – Auschwitz.

Bienka Wacław – 9.9.1913. Akta zespołu Prezydium Policji w Szczecinie 1939-1945. Czy z Warszawy?

Bienka Henryk (gospodarz z Torunia – po Michale i Michalinie? Ale ich Henryk brał udział w powstaniu) podoficer, jeniec wojenny-Stalag X-B, nr.jenca 221692.

Zginęli Katyniu i Miednoje

Por. Kazimierz BIEŃKO, ur.1907-08-17, miejsce urodzenia: Kunin w Ostrołęckiem,
lek. wet., 5 p. uł., zm. 1940, Katyń.

Post. Józef BIEŃKO, ur.1913-04-26, miejsce urodzenia: Borki, PP, zm. 1940, Miednoje

(Borki zapewne te koło Kunina – ok 3 km).

(Nazwisko o takim brzmieniu jest nietypowe dla tego obszaru).

 Zstępni po Karolu Bieńko w Warszawie

W poniższym zestawieniu litera R oznacza nazwisko tylko po rosyjsku – w brzmieniu jak napisano, P – po polsku. P lub R sko – nazwisko w skorowidzu – czasami to nadmieniano. H – w-g Henryka Bińka (zm 2013). Ir Wło – według Ireny Włodarczyk, M.D. – Małgorzata Dawidowska. Nastarsze daty przed Jakubem i Zofią dotyczą bardzo prawdopodobnych przodków rodziny Bieńko z Iwowego.

1611 Franciszek Bieńko i Małgorzata (syn Walenty) Miętne (par Garwolin)
1612 Stanisław Bieńko i Ewa (córka Anna) Wola Rębkowska lub Rębków (par Garwolin)
?
?

Przedstawiele rodzin Bieńko z okolic Kalonki i Kołbieli (lat 60-te i później) a potem Parysowa (koniec XVII wieku) (par Parysów i Kołbiel).
?
?

JAKUB BIEŃKO z Iwowego i ZOFIA ŁUBIAN z Choin (parafia Parysów), śl. 1686, Parysów
.
.
ANDRZEJ BIEŃKO (1699-1769) (Iwowe), WALENTY BIEŃKO (1713-1773) (Iwowe), JÓZEF BIEŃKO(1707-1773) (Iwowe),
.
.
PIOTR BIEŃKO (Iwowe) I SALOMEA CYGAN (Transbór) śl 1759, Iwowe,Latowicz
Karol Bienka (1778 Iwowe – 1852, Czyste 20) + Antonina Kielak (ur 1786 – 7.3.1846 Wola 7) śl 1809, Babice.
Barbara Bienko (1809 Górce-1809).
Urszula Bieńko (1810 Górce -akt zg 287, 1855 Czyste) + Jakub Szcześniewski (ur ok 1798, akt zg 30, 1859, Czyste).).
…Szcześniewski Jan (ur 1832, Św. Andrzej – akt zg 254, 1854, Św Andrzej)
…Szcześniewska Katarzyna (akt ur 22, 1834, Czyste – akt zg 88, 1866 Czyste)+ Solik
…Szcześniewski Kazimierz (akt ur 65, 1836, Czyste – akt zg 46, 1857, Czyste)
…Szcześniewski Józef, Jan (akt ur 36, 1839,Czyste)
…Szcześniewski Stanisław (1846, Czyste)
…Szcześniewski Michał (akt ur 96, 1849, Czyste – akt zg 82, 1849, Czyste)
…Szcześniewska Franciszka (akt ur 97, 1849, Czyste – akt zg 192, 1854, Czyste)
Jędrzej Bieka (ok 1813-1852) Warszawa? + Marianna Szcześniewska. Rozwinięcie drzewa poniżej.
Jan Bieńko (1815 Groty -) + (śl 1835 Czyste 10) Marianna Bartosiewiczówna (zm 26.05.1843, 25 lat)
…Bienka Andrzej, Stan. (1836 Czyste 10)+(śl. 1857 on Koło) Agnieszka Dylewska 19 l.
……. Bieńka Wilhelm (1859, Koło 7)+ (śl 1879 Koło) Małgorzata Kiżyńska (Kirzyńska)
………………..Bieńka Helena (1881, Koło, chyba 1922, cm Babice) + (śl 1898, ona Górce, on Koło) Józef Malinowski (chyba cm Babcie, 1926).
…………………………. Malinowska Michalina (1901, Górce).
…………………………. Malinowska Karolina (1905, Górce).
………… ……………… Malinowski Teodor (1909, Górce).
………………..Bieńka Antoni, Florian (1885, Babice, zg. Babice, Górce, 1888)
………………..Bińka Andrzej, Tomasz (1886, Górce)
………………..Bieńka Genowefa, Józefa (1890, Górce, 31.10.1955, cm wolski, kw 23,3,25) + Bińka Władysław, s. Franciszka (1885, Górce, 14.6.1949, cm wolski, kw 23,3,25)
………………..Bieńka Cecylia, Stanisława (1891, Górce) + (wg M.W.) Piotr Stolarski (1882-1926)
 …………………………….Stolarska Janina (1920-2011) + Bieńka Stefan (1911-1999) (wg M. W.) (Patrz Jan Bieńka poniżej)
……………………………..Stolarski Stefan (1916-1925)
………………..Bieńka Julia, Florentyna (1895, Górce)
………………..Bieńka Piotr, Aleksander (1898 Górce, 1898 Latchorzew)
………………..Bieńka Walerian (1900, Górce) + śl 1923 Marjanna Rak
…………………………….Bińka Edmund (17.11.1924 – 22.8.1995)
………………..Bieńka Marjanna (1903, Górce)
………………..Leon (H) czy tego Wilhelma ?
………………..Stefan (H) czy tego Wilhelma ?
………………..Wanda + Nowak (H) czy tego Wilhelma ?
………………..Jan (ur 30.4.1883, Górce, zm 23.6.1951, Jelonki, cm wolski, zd) + śl 1906, Górce, Bińka Lucyna c. Franciszka, Xawerego (patrz niżej) (1888, Górce, zm Rosja 1914-1918,
…………………………….Bińka Henryk (zm młodo, cm Babice)
…………………………….Bieńka Stefan (ur 19.3.1911, Górce, cm Raszyn, zd) (zstępni zamieszkiwali Salomeę) i Janina Stolarska (patrz wyżej (ur 1920 – 2012)
…………………………………… Tadeusz
…………………………………… Ryszard (zm 2017, cm Raszyn)
…………………………………… Irena (zmarła niedawno)
…………………………….Bieńka Ludwik (cm praw, kwatery katolickie, Wola 1907=1987) i Stanisława Tabaka (cm prawosławny kw. katolickie (1913-1975) (M.W.)
……………………………………. Andrzej
……………………………………. Barbara
……………………………………. Zofia
…………………………….Bińka Regina (ur 10.1908, cm wolski) i Ignacy Głowacki (1906 -1939)
……………………………………. Romualda Głowacka (zm 2016, cm wolski) i Ryszard Stolarski (M.W.)
………………..Jan Bińka (ur 30.4.1883, Górce, zm 23.6.1951 Jelonki, cm wolski, zd   + Józefa Krawczyk (M.W.)
…………………………….Bińka Wanda (ur 1910, zm ok 2010) i Antoni Andziak (M.W.)
………………………………………Elżbieta Andziak
………………………………………Zenon Andziak

……. Bieńka Piotr (1860, Wola, 1860)
……. Bienka Maryanna (1862, Wola 1862)
……. Binka Jan, Ignacy (1863 – 1863)
……. Binka Felicya, Anna (1864, Wola)+ (śl 1881 ona Koło, on Wola) Marcin Możdżeński
……. Bieńka Wer-ka Fr-ka (1866, Wola)+(śl1883 ona Koło, on Płochocin) Michał Możdżyński
……. Bieńka Małgorzata (1867, Wola, 1868 Koło)
……. Bienka Marianna (1869, Koło, 1872 Wola)
……. Bieńka Józef, Antoni (1873, Koło) +śl ? Emilia Malinowska
………………..Bieńka Filip, Grzegorz (1900, Górce)
………………..Bieńka Leonard (1901, Górce)
………………..Bieńka Zofia (1902, Górce)
……. Bieńka Rozalia (1876, Koło)
……. Bińka Gerwazy (1879, Koło, 1882 Koło)
…Bińka Józef (1839, Czyste 10, 1839, Czyste 10)
…Bieńka Anastazya (1840, Czyste 10, 1840, Czyste 10)
…Bienka Małgorzata, Maryanna (1841, Czyste 10)+(śl 1865, ona przy bracie St.), Dylewski Leon
…Binka Józefa (1843 -1843, Czyste 16)
Jan Bieńko(1815-) +(śl 14.11.1843, Czyste 16) Drozdakowska Agnieszka
…Bieńka Stanisław przy ślubie podany jako brat Heleny
…Bieńka Helena (1845, Czyste 16), błędnie podano nazwisko matki Dyniewska +(śl 1866, ona Elektoralna, on Leszno)Edward Rother,
…Bieńka Aniela (1846, Wola, 1847, Czyste 12) błędnie pod nazwisko matki Dylewska, ale w akcie zg jako Drozdakowska
…Bieńka Antonina (1848, Wola 12, 1848, Wola 25)
…Bińka Felix Ludwik (1849, Wola 23, 1852) błędnie pod naz matki z Brodakowskich
…Bieńka Antoni (1851, Wola 16, 1852) błędnie pod naz matki z Dyakowskich w akcie ur, w zgonu nazwisko prawidłowe
…Bieńka Franciszek (1852, Wola 93, 1852)
…Bieńka Maryanna (1853, Koło)+ (śl 1872, Warszawa) Józef Świerczewski
……. Świerczewski Franciszek (1887)
…Bieńka Paulina (1856, Czyste 12)+ (śl 1879, ona, on Pawia) Ignacy Wójcicki
……. Wójcicka Zuzanna (1880)
……. Wójcik Franciszek Xawery (Koło 1886)
…Bieńka Zuzanna Franciszka (1858, Koło 20, 1862 Koło)
Marianna Bieńk (1817 Groty-) + (śl Bienko 1835, Czyste) Klimkowski Józef
…Klimkowski Andrzej, Jakub (1836, Czyste 1))

Józefa Bieńka(1820, Groty -) +???Józef Ciarka
…Ciarka Antoni (1846 1846, Kolonia Jerozolima)
Józef Beińka (1823, Groty, 27.12.1858, Czyste) + (śl 1843, Czyste 16) Sobol Tekla. Wdowa wychodzi za mąż w 1868 za Kokot Wojciech.
…Bieńko Franciszka (1844, Czyste 16, 1844)
…Bieńka Maryanna (1845, Czyste 16)
…Bieńka Franciszek Xawery (1847, Czyste 8, 1852 Czyste)
…Bińka Maryanna (1848, Czyste 17)
…Bieńka Piotr (1850, Ochota, 1856)
…Bieńka Jan (1853, Czyste 20) + (śl 1884, Czyste), Marianna z Sikorskich
……. Bińka Józefa (1887, Czyste)
……. Bińka Jan,Stanisław (1888, Czyste)
……. Bińka Władysław (1890, Czyste)
……. Bińka Bolesław(1894, Czyste)
……. BińkaJanina Weronika(1897, Czyste)
……. Bieńka Kazimiera(1901, Czyste)
…Bińka Maryanna (1855, Czyste, 1858 Czyste)
…Bieńka Kazimierz (12.5.1858, Czyste, 1882)
Franciszka Bieńko(1825, Groty -)
Wawrzyniec Bieńko (1827, Groty -)
Wiktoria Bieńko (1830, Groty-) + (śl 1850, ona Czyste 17, on Ochota 3) Ciarka Wawrzyniec
…Ciarka Franciszka, Józefa (1851, Ochota)

Karol Bienka (1778-1852) + (śl 1846, Czyste 16) Wielgorzewska Ludwika (lat 32)– drugie małżeństwo
Bińka Michał (1848, Czyste 8)+ (śl 1868, oboje Czyste) Julia Janczak (Janczyk).
Bieńka Julianna (1870, Czyste) + (śl 1891, ona Łucka on w Wielgolas? k Mińska Maz), Dominik Jedynak vel Smyczka

……. Stefan (ok 1899)
……. Teofila (1902) – >matka Julianna Bińke (Łucka 1171)
Bienka Felix (1872, Czyste) + (śl 1895, oboje Łucka) Wiktoria Czamarska
……. Paweł Bieńka (1896-1896 Łucka)
……. Józef Bińka (1897, Czyste, zg 1965, cm wolski, kw 71/3/18) + Bronisława Warakomska (ok 1902, 30.03.1993 cm wolski, 71/3/18)
………………..Bińka Henryk (19.01.1926 – 12.12.1983, Cm Północny)
…………………………. Bińka Witold Pruszków i córka
……. Stanisław Bieńka (1899, Praga)
……. Marian Bieńka (1906, Łucka)
……. Maryanna Bińka (zg 1920)
Bieńka Józefa (ok 1874) + (sl 1903, ona Łucka, on Leszno) Józef Zieliński
Bieńka Józef (1877, Ochota) + Łucja, Aniela Jezierska
……. Lucjan Bieńka (1904, Miodowa)
……. Kazimierz Bieńka (1905, Łucka)
……. Leon Bieńka (1907, Łucka)
……. Władysława Bińke (zg 1916, Górczewska 34) córka Józefa Bińke i Lucyny z Jezierskich
……. Czesława Bińka (zg 1918, Płocka 26) córka Józefa Bińka i Lucyny z Jezierskich
Bieńka Maryanna (Marianna, Stanisława – w akcie ślubu) (akt ur 311, 1881, Ochota) zdjęcie cm Wolsk)+(akt śl 311, 1895, ona Łucka, on Wronia) Henryk Nordyn
……. Nordyn Jan (1896)
……. Nordyn Marianna (1897)
……. Nordyn Stefan (1900 zg 1944)
Bińka Stanisław (1883, Ochota
Bińka Katarzyna (1884, Ochota)
Bińka Zofia (1888, Łucka) +?Piotr Lenart
……. Zofia Lenart (1907, Pańska 1242)
Bińka Stanisława (1890, Łucka)+ (śl 1911 ona Łucka on Rybaki) Piotr Paweł Soszyński
Binka Leokadia (1892, Łucka)
Bieńka Bronisława(1897, Łucka) + (śl 1919, ona Pl. Witkowskiego on Okopowa) Leonard Kowalski

Syn Karola i Antoniny Kielak wspomniany na początku

Jędrzej Bieka ok (1813 – 1852) + (śl., 1834, Czyste 10) Maryanna Szcześniewska (ur 1814, Górce, zg 23.11.1900, cm wolski, pomnik, kw 75) + Lubański
Bienka Katarzyna (1835, Czyste-) + (śl., 1854, ona Wola, on Ochota 15) Sado Wojciech
Bienka Franciszek, Xawery (1838, Czyste -19.2.1919, cm Babice) + (śl., 1864, ob. Wola) Marianna Tomaszewska (ur 1847, Św. Stanisław) c. Stanisława i Marianny Rybiewskiej (cm Babice), żyła 56 lat (inskr na starym grobie) zm. ok. 1904
……. Agnieszka Bińka(1865, Wola)+ (śl 1884, ona Górce, on Koło) Józef Janczyk
……………..Stanisław Janczyk (1887, Koło)
……………..Marcjanna (1888, Koło)
……………..Józefa (Marianna) Janczyk (1890, Koło)
……………..Karol (Szymon) Jałowicz vel Janczyk (1892, Koło)
……………..Aleksander Janczyk (1894, Koło)
……………..Julian Janczyk (Janczak) (1896, Koło)
……………..Maryanna Janczyk (1897, Koło)
……………..Teofil Janczyk (1898, Koło)
……………..Jan Janczyk (1900, Koło
……. Agnieszka Bińka(1865, Wola)+ (śl 1903, on, ona Wola) Stanisław Iwanicki
……. Stanisław Bieńka (1866, Wola, 21.5.1948, cm Babice, zdjęcie) + Helena Cerańska (80 lat, 4.9.1949, cm Babice, zdjęcie)
……………..Bińka Stanisław, Marek (1890, Wola) chyba akt 420
……………..Bińka Stanisław (ok 1904, cm babicki 2018) + Janina
…………………..Bińka Barbara
……………..Bieńka Aleksander (ur 1906) + Janina cm Babice
…………………..Bieńka Danuta + Henryk Skonieczny
……………..Bieńka Stefan (ok 1908, 1978, zd cm wolski) + Marianna (ok 1908, 1975, cm wolski, zd)
…………………..Bieńka Zdzisław + Celina Bieńka (12.01.1940, cm Babice, 17.4.2004)
……………………………………..Bieńka Krzysztof
……………………………………………….Bieńka Jarosław + Skorupska Anna
…………………………………………………….Bieńka Stanisław
…………………………………………………….Bieńka Marcel
……………………………………………….Bieńka Michał + Grodzka Marta
…………………………………………………….Bieńka Miłosz
…………………………………………………….Bieńka Mikołaj
……………………………………………….Bieńka Rafał
……………………………………..Bieńka Jolanta + Andrzej Świątkiewicz
……………………………………………….Świątkiewicz Marcin
……………………………………………….Świątkiewicz Piotr + Magdalena Szlaga
…………………………………………………….Świątkiewicz Gracjan
…………………..Bieńka Czesław + Wiesława Bieńka
……………………………………..Bieńka Grażyna + Majchrzak
…………………..Bińka Tadeusz + Mich Jadwiga
……………………………………..Bińka Katarzyna
……………………………………..Bińka Piotr + Katarzyna
……………………………………………….Bińka Mateusz
……………………………………………….Bińka Dominika
…………………..Bieńka Mieczysław (zm) + Czesława Bieńka
……………………………………..Bieńka Mariusz + Beata Zimochowska
……………………………………………….Bieńka Jakub
……………………………………………….Bieńka Wiktoria
……………………………………..Bieńka Monika + Mioduszewski Hadrian
……………………………………………….syn
……………………………………………….córka
…………………..Bieńka Stefania + Mich Leszek + Domżała
……………………………………..Mich Józef
……………………………………………….Mich Łukasz
……………………………………………….Mich Tomasz
……………………………………..Mich Leszek
……………………………………………….Mich Grzegorz
……………………………………………….Mich Łukasz
……………………………………………….Mich Dariusz
……………..Bieńka Józefa, Albina (1892, Górce) + (wg H –  Dobrzyński)

……………..Bieńka Kazimierz (1893, Górce)
……………..Bieńka Helena, Julia, (1895, 1900 zg Górce)
……………..Bieńka Waleria (1897, Górce, 1981, zdj cm. Babice Stare) + Kubiak
……………..Bieńka Michał (1899, Górce) + wg H – Kopciowa
…………………..Zbigniew
…………………..Henryk
…………………..Edwin
……………..Bienka Jan (1901, Górce) i Stefania Bi(e)ńka ze Szczęślewic
……………..Bieńka Wladyslaw (cm wolski, kw 5, lat 83, 18.05.1993) i Aleksandra Bieńka (Olesia) (cm wolski, kw 5, zd, lat 79, 3.08.1989)
…………………..Danusia zm
…………………..Mirosław zm
…………………..Henryka żyje 2013 zm
…………………..Kazimierz Bieńka ? (cm wolski, kw 5, lat 62, 14.05.1999) zm
……………..Stefa Kubiakowa ? (H ale wg ZB nie w tym miejscu)
……. Bieńka Aleksander (1868, Wola, zg 1893 Górce)
……. Bieńka Wojciech, Stanisław (1870, Wola, 24.6.1931, cm Babice) + (śl 1897, oboje Górce) Emilia Kryst (ok.1877)
……………..Czesław (1898, Górce)
……………..Henryk (H)
……………..Jadwiga Bieńka + Malinowski (wg Bożena Bieńka)
………………………Krzysztof Malinowski
……………..Maria (H)
……………..Bieńka Leon (1900, Górce)
……………..Bieńka Tomasz (1901, Górce)
……………..Natalia (1903 – 8.9.1936 cm Babice) + Korczak (H)
……………..Karol (1905, Górce, cm Babice, zginął śmiercią tragiczną 23 ?.VII.1945) + Helena Kajak + Halina Zachary (1.01.1911 – 5.02.1966)
………………………Bernard Bieńka (1943-1987) + Genowefa
……………………………………..Bożena Bieńka
……………..Witek + Karola Malinowska (Karolina) (ok 1905 – 9.9.1979 cm Babice) (H) pochodząca z stryjecznych Bieńków
……………..Wiktor (1909, Górce – 13.3.1996 cm Babice)
……………..Teodor (ok 1911 – 10.8.1924 cm Babice)
……. Bieńka Joanna, Józefa (1872, Wola, 1908 cm wolski, kw 35) + (śl…..) Kopeć Marcel
……………..Kopeć Aleksander (1899 Koło)
……………..Kopeć Wacław (1900 Wola)
……. Franciszek Bienka (1873 Wola, 28.10.1934 cm Babice) + (śl., 1895) Aniela Grzechnik (zg 2.5.1955, cm Babice)
……………..Roman (1895 Koło, cm wolski, 6.4.1979 zd) + Stanisława Ćwiek (ok. 1897, cm wolski, 21.12.1967 zd)
………………………Irena 6.10.1918 – 26.2.2020 cm Wolski + Jan Włodarczyk (3.6.1912 – 6.2.1999, cm wolski, zd, 304 Dyw Bomb.)
………………………………………Wojciech
………………………………………Andrzej
………………………Romualda Bieńka (cm wolski) + Ryszard Ratuski (cm wolski)

………………………………………Tomasz
………………………Zdzisław (1921-1997 cm wolski, kw 10/5/7) + Władysława Brejnakowska (1922-2009 cm wolski, kw 10/5/7)
………………………………………Maria
………………………………………Jerzy – nie żyje, cm prawosławny
……………………………………………….Stasio – 1951, cm wolski, kw 10,5,7)
……………………………………………….Michaś – 1964, cm wolski, kw 10,5,7)
……………………………………………….syn
……………..Henryka (1897 Koło) + Krysiak (H)
………………………Ryszard
……………..Leokadia (1898 Koło) + Stefan Szelenbaum (1896-1961) (H i M.D)
……………..Antoni (17.1.1901 Koło, cm wolski, kw 5, zd, 11.2.1972) + (śl 1927 Babice) (Skowrońska Maryanna 9.07.1909,cm wolski, kw 5, zd, 21.04.1980)
………………………Mieczysława
……………..Regina (ok 1909 – 17.12.1934 cm Babice) + Władysław Dobrzyński (H)
……………..Janina + Aleksander s. Stanisława (H)
……………..Aleksandra Bieńka (Olesia) (cm wolski, kw 5, zd, lat 79, 3.08.1989) + Władysław Bieńka s. Stanisława (cm wolski, kw 5, lat 83, 18.05.1993)
………………………Danusia zm
………………………Henryka żyje 2013
………………………Kazimierz Bieńka ? (cm wolski, kw 5, lat 62, 14.05.1999)
……………..Celina Zielińska (H)
………………………syn
……………..Karol (1902 Koło, cm Pruszków – H) + Władysława Caban (H)
………………………Halina + Matuszewski H)
……………..Waleria (1904 Koło)
……………..Edward (H)
……………..NN 1905 ? (po Piotrze Mateuszu?)

……………..Eugeniusz – Gienek (1906 Koło) +Janina Skowron (H) – ońska?
……………..Leopold (1914, 21.9.1983 cm Babice, zdj)+(Władysława, 84 lata, 3.6.1999?, cm Babice, zdjęcie)
………………………Waldemar
………………………………………Zbigniew
………………………Mieczysław
………………………………………Agnieszka Bińka – Wyrwa

………………………Henryk (ok. 1937, 20.6.1999, cm Babice)
………………………………………Magdalena
……………………………………………….syn
………………………Zbigniew (ok 1941, zm 28.04.2007, cm Babice, zdj)
……. Bińka Wacław (1875 br aktu ur – 18.12.1936 cm wolski, kw 35) + (śl 1897) Jadwiga Zabłotniak (ur 1879 – 3.6.1910 cm wolski, kw 35).

……………..Leon Bińka (1898, Koło)
……………..Lucyna Bińka (5.1.1899, Wola, 13.5.1976, cm Włochy)+ Andrzej Frączykowski (71 lat, 12.7.1956, cm Włochy)
………………………Stanisława Frączykowska (3.07.1921-9.11.2017, cm Włochy) + Zygmunt Pawłowski (25.05.1920-17.07.2010, cm Włochy)
………………………Alfreda Frączykowska (47 lat, 11.6.1970 cm Włochy) + ………….- 1939-45)
…………………………………………córka
………………………Alfreda Frączykowska (47 lat, 11.6.1970 cm Włochy) + Stefan Suplewski (62 lata, 6.1.1981 cm Włochy)
…………………………………………Krystyna Suplewska + Wolski
…………………………………………Grażyna Suplewska + Frankowski
………………………Roman Frączykowski (6.6.1927 – 11.03.1986, cm Włochy) i Janina
…………………………………………Irena Frączykowska + Ganske
……………..Feliksa Bińka (1900, Wola, 3.11.1968 cm wolski) + Franciszek Blira (24.1.1948 cm wolski)
………………………Kazimierz,  Wojciech Blira (1.05.2009, cm Włochy) + Halina Blir (zm 16.11.2015, cm Włochy)
…………………………………….Anna, Zofia  Blira + Bus
………………………Jadwiga Blira + Domański
…………………………………….Zbigniew Domański
…………………………………….Barbara Domańska
……………..Wacław Bińka (1905, W-wa, Koło; Włochy 1979) + śl. 18.11.29 (Radoszyce) Leokadia Węgorska (1901, Pyszna Górka, Radoszyce, 1977 Warszawa Włochy)
………………………Czesław Bińka (Pyszna Górka; W-wa, 1976) + Jadwiga Stefańska (1931 Grabina, 2014 W-wa)
………………………………………Jerzy Bińka + Zofia Orman
……………………………………………….Marlena Bińka + Jacek Burzyński
……………………………………………………………. Kacper Burzyński
………………………………………Krzysztof Bińka + Henryka, Ewa Suprun
……………………………………………….Piotr Bińka + Natalia Napierała
…………………………………………………………….. Wanda Bińka
……………………………………………….Grzegorz Bińka + Anna Chlebicka
………………………………………………………………Iga Bińka
……………………………………………….Wojciech Bińka
………………………Henryk Binka
………………………………………Marek Bińka
………………………………………Ewa Binka
……………..Czesława Bińka (1908, Wola – 30.9.1946 cm wolski, kw 35) + Julian Majewski
……………..Celina Bińka (zg ok 39-45)
……. Bieńka Wacław (1875) + (śl ponowny 1910, on Wola) Franciszka Głowacka (- 15.11.1956 cm wolski, kw 35)
……………..Tomasz Bieńka + Marianna c. Władysława (z Bińków) (H)
……………………. Marek Tomasz Bińka (L)
……………………. Wanda Janina Bińka + Zenon Wodzyński (L, Janusz Andziak))
……………………………………..Anna Wodzyńska + Strężyński (L)
……………………………………..Robert Wodzyński (L)
……………..Edward (H) Bińka + Helena Bińka (L)
…………………….Wacława Bińka + Nowicki  (L)
…………………………………………..córka + Marian Woźniak (L)
………………………………………………..Artur Woźniak
……………..Ryszard (H)

……………..Marianna (zm 1983 cm wolski Kw 63.1.15) zd +Stanisław Wódka (H, Was) (zm 1996 cm wolski Kw 63.1.15)
…………………….Ryszard Wódka (L)
……………..Jadwiga Bieńka (cm wolski, kw 35) + Władysław Bińka (H) -1939 (kw
…………………….Zbigniew Bieńka (25 lat, 7.05.1962 cm wolski zd)
…………………….Mirosława (Irmina) + Tadeusz Napieralski  (1932-1985, cm wolski, kw 35)
……………………………………………..Mirosław Napieralski (ok 1960-1999, cm wolski, kw 23.3.35)
……………..Jadwiga Bińka (cm wolski) + Grabski (cm wolski, kw 35)
…………………….Barbara Grabska
…………………….Jacek Grabski
……………..Weronika + Paradowski (H)
……. Bieńka Wawrzyniec (1877, Wola 22.8.1938 cm Babice)+ (śl 1900) Teodora Dziewicka (4.2.1947, cm Babice)
……………..Feliksa + Fedorowicz (H)
…………………….Henryk (zm po wojnie)
…………………….Leon
……………..Bieńka Stefania (1907, Górce) + Wiśniewski (H)
……………..Teodor (H)
……………..Bińka Henryk (1901, Górce – 14.6.1915, cm Babice, ucz II kl szkoły handlowej) ??

……………..Bieńka Feliks (1902, Górce)
……………..Bińka Reniuś (ok 1914 – 4.2.1916, cm Babice) ??
……………..Bieńka Wawrzyniec (ok 1921 – 4.3.2000, cm Babice) + Jadwiga Zasłona (H) ( 2018, 94 l, cm Babice)
…………………….Otylia Bieńka
…………………….Aleksander ur ok 1946 zg 2010 cm Babice i drugi syn
……. Bińka Waleria (1879, Wola – Górce 1887)
……. Bińka Stanisława + Dylewski (H)
……. Możdżeńska (H) – po Stanisławie s. Jana i Agnieszce (KB) ?
……. Bieńka Ludwik (1881, Wola)+ (śl 1912, on, ona Koło) Zofia Czaban
……. Bińka Kazimierz (1883, Górce, 1943 cm wolski zd)+ (śł 1910, on Babice, Chmielna ona ?) Marianna Zabłotniak (zdj) (1887)
……………..Eugenia Bińka (H) (zdj)
……………..Irena Bińka
……………..Hanna Bińka + Nowak (H)
……………..Wacław Bińka (Wacek) (H)
……………..Józef Bińka (Ziutek) (cm wolski, kw 15 18.3.1922- 19.4.1996 zd) +Janina Bińka (15.2.1929-28.6.2011, cm wolski zd, kw 15)
…………………….Krzysztof Bińka
…………………….Zbigniew Bińka
…………………….Zygmunt Bińka
…………………….Wacław Bińka
……. Bińka Władysław (1885, Górce, 14.6.1949 cm wolski, kw 23,5,25) + Genowefa Bińka c Wilhelma (H) 1890 – 31.10.1955 cm wolski, kw 23,5,25)
……………..Bińka Aleksander (1920- zg 1920 Wolska)
……………..Bińka Władysław (ok. 1912 –18.9.1939 zginął pod W-wą, cm Wolski, kw 23/3/25) + Jadwiga Bińka c. Wacława, cm wolski, kw 35 (H)
…………………….(Mirosława) Irmina Bińka + Tadeusz Napieralski (1932-1985, cm wolski, kw 35)
……………………………………… Mirosław Napieralski (ok 1960 – 1999, cm wolski, kw 23/3/25)
…………………….Zbigniew Bieńka (25 lat, 7.5.1962, cm wolski, kw 35)
……………..Bińka Maria +Tomasz Bińka s. Wacława (H)
……………..Bińka Józef (ok. 1918 14.8.2001 cm Wolski) + Irena Szostakiewicz (H)
……………..Bińka Ryszard, Mikołaj (1909,Górce)
……. Bieńka Leon (1887, Górce)
……. Bińka Lucyna (1888, Górce, zm Rosja m. 1914-18, zd) + śl 1906 Górce, Jan s. Wilhelma Bińka (ur 30.4.1883, Górce, zm 23.6.1951 Jelonki, cm wolski,zd) (H), wg Michał Wasilewski) patrz wyżej
……………..Bińka Henryk (zm młodo, cm Babice) (M.W.)
……………..Bieńka Stefan (ur 19.3.1911, Górce, cm Raszyn, zd, zstępni zamieszkiwali Salomeę) i Janina Stolarska (1920-2015) patrz wyżej (M. W.). Janina, c. Piotra i Cecyli Bieńka, córki Jana s. Wilh.
…………………….Tadeusz Bieńka (M.W.)
…………………….Ryszard Bieńka (M.W. zg 12.2017, cm Raszyn)
……………..Bieńka Ludwik (cm ewangelicki, kwatery katolickie, Wola) i Stanisława Tabaka (cm praw) (M. W.)
…………………….synowie
……………..Bińka Regina (ur 10.1908, cm wolski, zd) i Ignacy Głowacki (1906-1939) (M. W.)
…………………….Romualda Głowacka (1931, zm 2016, cm wolski) i Ryszard Stolarski
……. Bieńka Józef (1891 Górce, 3.2.1955 (H) cm Pruszków) + (śl 1913 on,ona Wola) Karolina Dąbrowska cm Pruszków 16.6.1966 (zestawił Henryk Bińka 2012)
……………..Stefania (1926 Sowińskiego 28/6) + Wacław Mańkowski (1924-1988) + Kazimierz
…………………….Bogusław Mańkowski
…………………………………………………..Joanna
…………………….Anna + Janusz Woźniak
…………………………………………………….Daria
………………………………………………………………Agata
………………………………………………………………Joanna
……………..Henryk (20.2.1920 H Sowińskiego 28/26)+Halina Hoppe (1923-1996)
…………………….Krystyna 1947 + Bogusław Wysmułek
………………………………………………..Izabella 1978
…………………………………………………………..Aleksandra 1993
…………………….Krystyna 1947 + Zbigniew Chorąży
……………..Henryk (20.2.1920 Sowińskiego 28/6 + Apolonia Turowicz 1924

……………..Marian (1916)+Jadwiga Mańkowska
…………………….Wojciech + Lidia Pławska
…………………….Andrzej + Irena Wojdaszewicz

…………………….Ewa + Sławomir Skrzypkowski
……………..Helena (1918- 10.2.1972 cm Pruszków) + Marian Mańko 1909
…………………….Jerzy Mańko
…………………….Alina Mańko
…………………….Elżbieta + Ryszard Chrzanowski
……………………………………………………….Krzysztof
Bieńka Franciszka Helena (1840 Czyste, 20.1.1904, cm wolski, pomnik) + (śl 1860 ona, on Wola) Słowik Wojciech (zg 5.9.1908, cm wolski, pomnik)
Binka Piotr, Mateusz (1843, Wola 7) + (śl 1866, oboje Wola) Józefa Lubańska
……. Bieńka Jan, Szczepan (1867, Wola 1867)
……. Bieńka Władysław (1868, Wola, 1868 Wola)
……. Bieńka Teofil, Jan (1869 brak? -1869 Koło)
……. Bieńka Aleksandra Franciszka (1870, Koło)
……. Bieńka Franciszka Zuzanna (1872 Koło)
……. Bieńka Władysław, Michał (ok.1873 Wola)+ śl 1899 (on ona Górce) Marianna Kuchta (Kuch) (ok 1883- 1962, zd cm wolski) cm wolski, kw 75/30/1
……………..Bieńka Wacław (1900, Górce)
……………..Bieńka Zofia (1902, Górce)
……………..Bieńka Janina (1912, 1998, zd, cm wolski) + Feliks Klimaszewski (1918-1998, cm wolski) (wg Marcin Klimaszewski)
……………..Bieńka Józefa (2 dni, zg 1918, Koło)
……………..Bieńkie Zuzanna, Aleksandra (1903, Górce)
……………..Bieńka Karol (1905, Górce) cm Babice, zginął śmiercią tragiczną 23 ?.VII.1935?) lub po Wojciechu Stanisławie powyżej
……………..Bieńka Feliks (1907, Górce, 23.6.1948) (cm Wolski )
……. Bieńka Kazimiera (1876, Koło)
……. Bieńka Franciszek (1879, Koło) + (śl 1904, oboje Wola) Helena Szypczyńska
……. Bińka Stanisław (1880 – 1882 Koło)
……. Bińka Maryanna (1882, Koło) (zdjęcie cm Wolski ?)
……. Bińka Adam (1884, Koło)
……. Bińka Teodor (1886, Koło)
……. Bińka Ignacy (1886, Koło)
……. Bińka Jadwiga (1888, Koło)
……. Bińka Stanisława (1891, Koło)
Bieńka Piotr (1843, Wola 7) + (śl 1910, on Górce, ona Osuchów? Marianna Jarecka)
Bieńka Małgorzata (1847, Wola 6, 1852 Wola)
Bieńka Paulina (1850, Wola 7 1850)

Bieńkowie obecni na nagrobkach – brak w ciągu
Karol Bieńka, 1905 – 20.7.1935, 1945?. Cm Babice.
Helena Bieńka, ok. 1905 – 1939, Cm Babice.
Helena Bińka, zm 1922, Cm Babice.
Marianna Malinowska, 1923, Cm Babice
Józef Malinowski, 1926, Cm Babice.
Jan Bieńka i Stefania Bieńka – ur ok. 1901 zm 8.1.1979 i ona zm 8.8.1979.
I pewnie ich syn Władysław Bińka ok. 1930 – 19.10.1975, Cm Babice. Też w tym grobie – Jadwiga Bińka 12.10.2002.
Celina Bińka – ok. 1940 zm 17.4.2004. Cm Babice.
Bińka Czesława 1935 i Czesław Bińka, 1931. Cm Babice.
Waldemar Bińka – 11.1939 – 28.6.2003. Cm Babice.
Jasia Bińka, 6.8.1927 – 1.4.1931. Cm Babice.
Agnieszka Bińka, ur 14.4.1912? – 27.7.1912. Cm Babice.
Halina Bieńka, ur ok. 1911 – 6.2.1996, Cm Wolski, 85 lat, kw 61/2/5.
Bernard Bieńka, ur 9.12.1943 – 12.1.1987, Cm Wolski, 43 lata, kw 61/2/5.
Zbigniew Bińka ok. 1937 – 7.5.1962, Cm Wolski.
Edward Bieńka ok. 1902 – 15.1.1956, Cm Wolski.
Janina Bieńka ok. 1901 – 16.6.1991, Cm Wolski.
Bieńka Maryanna, zm 2.1962 (52?) lat 79, Cm Wolski.
Feliks Bieńko, zm 23.6.1948, Cm Wolski.

Groby w internetowej wyszukiwarce cmentarzy komunalnych
Grzegorz Bińka, 12.2.1958 – 12.9.2011, Cm Południowy
Krystyna Bińka, 26.7.1946 – 2.11.1994, Cm Północny.
Janina Bińka, 11.6.1929 – 13.2.1991 i Ryszard Bińka, 21.4.1926 – 23.5.2000, Cm Północny.
Danuta Bińka, 1.5.1949 – 6.5.1949, Cm Wojskowy.
Andrzej Bieńka, 29.11.1904 – 28.5.1990 i Bronisława Bieńka, 22.5.1912 – 16.12.2000, Cm Północny.
Andrzej Bieńka, 16.5.1939 – 21.3.2005, Cm Północny.
Tadeusz Bieńka, 1.6.1935 – 9.6.1991,Cm Północny.
Zofia Bieńka ,po mężu Osiecka, 4.12.1924 – 6.10.2003, Cm Północny.
Dane ze skorowidza, jeszcze nie zakotwiczone.
Bińka Józef ,akt zg 17, Św Stanisław. Ze skorowidza, 1923.
Bińka Halina, akt zg 1087, Św Stanisław. Ze skorowidza, 1923.
Bieńka Anna, akt zg 476, Św Stanisław. Ze skorowidza, 1939.
Bieńko Janina, akt zg 521, Św Stanisław. Ze skorowidza, 1940.
Bień Marianna, akt zg 1007, Św Stanisław. Ze skorowidza, 1940.
Bienko Franciszek, akt zg 13, Św Stanisław. Ze skorowidza, zg. 1934.
W akcie urodzenia Bańka Franciszka Teresa, 1840 akt ur. 83, Św. Stan. Pojawiają się rodzice chrzestni – Józef Klimczak, Joanna Bieńkowa, Jan Bieńka (P), Maryanna Bieńka (P). O ile Jan i Marianna to z pewnością Jan Bieńko i Marianna Bartosiewicz to Joanna nie jest osadzona w powyższym zestawieniu.

Akty pływające i nie zakotwiczone

Piotr Lenart, tokarz i Zofia Binka (P,R) 19 lat, ur ok. 1888
…..Zofia Lenart, akt ur 981, 1907 Wsz. Świętych

Jakub Wolski i Franciszka Bińka
…..Wolski Leopold, akt ur 584, 1879. Ojciec Jakub Wolski, 32 lata, stolarz, z Warszawy z ulicy Żelaznej 1090 w towarzystwie Jana Dąbrowskiego, robotnika dniówkowego i Jana ? Górskiego storo… Z Franciszki z Bińków P, Binka R, 28 lat. Chrzestni – Jan Dąbrowski i Katarzyna Ja.. Urodzona ok. 1851.

Bińka Maryanna (P), Akt ur. 119 Św. Stan., 1856. Stawiła się Ludwika Bińka, akuszerka, Czyste 20 zamieszkała, lat 42, Andrzeja …kiego, wyrobnika, Czyste i Jana Affekta, gospodarza z Ochoty, lat 40. Urodzone na Ochocie, z Franciszki Modrzejewskiej?, niezamężnej wyrobnicy, lat 25.

Bieńka Józef (P sko) akt ur 91, 1877, Św. Stan. Czyste, Ludwika Bieńka (R), bywsza przy rodach robotnica dniówkowa, z Czystego, 68 lat, Franciszek Solecki, robotnik dniówkowy, 27 lat, Feliks Grudziński, kolonista, 50 lat obaj z Czystego. Z niezamężnej Marianny Gumińskiej, robotnicy dniówkowej z Czystego, 30 lat i ojca nieznanego. Ch- Franciszek Solecki i Agnieszka …..

Maryanna, Ludwika Binka (sko?) akt ur 433, 1856, …… Stawiła się Joanna Witwicka, akuszerka, i Ludwik Sander zawiadowca fabryką, i Adam Huber, czeladnik siodlarski. Maryanna Ludwika Binka (P) urodzona na Piekarskiej 128. Z matki Elżbiety Binka, niezamężnej służącej, lat 25 mieszkającej tamże. Ch – Ludwik Sander i Maryanna Koralewicz.

Emilian Kacprzak i Marcjanna Bińka (R, P)
…..Lucjan Kacprzak (sko?) akt ur 1, 1907 (1906), Wszystkich Świętych. Emilian Kacprzak, ślusarz 26 lat, Wronia 1172. Świadkowie – Jan Pietrak? Robotnik dniówkowy i Józef Bińka (R), trzewikarz. Z Marcjanny z domu Bińka, 25 lat. Ch – Jan Pietrak i Helena Chwalewska?. Podpis pod J. Bińka. Taki sam jak pod aktem 444, urodzin Leona.
…..Janina Kacprzak, akt ur 1753, 1908, Wszystkich Świętych. Emilian i Marcjanna Bieńka, 28 lat. Ona z Wroniej 1172 w towarzystwie Józefa Bińka, baszmacznika i Piotra Lenarta, tokarza. Chrzestni – Józef Bińka i Stanisława Bińka.

Krystyan Binka (P) (pewnie ur ok 1832) i Justyna Rolle
…..Jan Stanisław Binka (sko?) akt zg 730, 1852, Św. Aleksander. Krystyan Binka (P), wyrobnik w Warszawie, lat 21, ul Hoża 1681 i Jakub Rolle, wuj zmarłego z Żurawiej 1620. Z Justyny z Rollów – Jan Stanisław Binka (P), dni trzy.

Karolina Binka (R, P)
…..Stanisław Binka akt ur 2720, 1908, Św Stanisław. Czyste. Zjawiła się Eleonora Kawni…… bywasza pri rodach z Czystego, w towarzystwie Ksawerego Glińskiego? oberkonduktora i Stanisława Glińskiego czichownika. Matka – Karolina Binka lat 19, niezamężna.

Bińka Jan (R), akt ur 60, parafia Babice. Górce, stawił się Józef Bińka, ziemijedielec z Górc, lat 24, w towarzystwie Józefa Włodkowskiego, ziemiedjelca z Górc, i Ludwika Kominek, ziemiedjelca z Odolan. Z Józefy Killiańskiej ?. Imię Jan i …. Świadkowie – Józefa i Marianna Włodkowska, Ludwik Kominek i Waleria Kamińska ?. W akcie jest też drugie imię, jak też jakiś dopisek w skorowidzu. Nazwisko w skorowidzu jest niewątpliwie Bińka, w akcie jakoś dziwnie jest pisane – piszący zresztą czasem różnie zapisuje te same numery – np. ur 1883 skorowidz – wykaz na B.

Franciszek Ostrołęcki i Marianna Bieńka
…..Ostrołęcki Stanisław, Kazimierz akt ur 262, (raptularz), Babice, Górce. Stawili się: Franciszek Ostrołęcki, szlifierz, lat 22 w towarzystwie Józefa Malinowskiego (46) i Kazimierza Bieńka (26) z Górc. Z Marianny z Bieńków, lat 21. Ch – Józef Malinowski i Antonina Szczepańska, Kazimierz Bieńka i Felika Możdżeńska?
…..Ostrołęcki Franciszek, Jan, akt ur 247, (raptularz), Babice, Górce. Stawili się Franciszek Ostrołęcki, polorownik lat 23, w towarzystwie Jana Niedziałek (27) gospodarza z Woli i Piotra Bieńka (P), lat 62, gospodarza z Górc. Z Marjanny Bieńko (P). Ch – Antonina Szczepańska.

Malinowska Feliksa, akt ur 182, (raptularz), Babice, Górce. Stawili się Józef Malinowski, gospodarz z Górc, lat 26 w towarzystwie Stanisław Cerański, lat 29, szewc z Woli i Stanisław Bieńka, lat 40 gospodarz z Górc. Z Heleny z Bieńków, lat 22. Ch – Feliksa Możdżyńska.

Michał Augustyn Dylewski i Józefa Witkowska, akt śl. 2, 1898. Stawił się Stanisław Bieńka (R), lat 63 i Józef Kominek, lat 50, obydwaj gospodarze z Górc. On – kawaler przyrodzicach w Górcach, urodzony w Woli, syn Jana i Marianny Bieńka rolników, lat 30. Ona – panna służąca? w Górcach, córka Piotra i Katarzyny Flis, rolników, urodzona w Starej Wsi w parafii Nadarzyn, lat 22. Czyli on ur ok. 1868, matka pewnie ok. 1848 a Stanisław ok 1835.

Emeryk Bieńka (R, P) i Stanisława Walasińska
Akt śl 383, Wszystkich Świętych 1902. On 23 lata, felczer, urodzony w Mieczysławowie powiatu opatowskiego, rodzice na Miodowej. Imię ojca Joonna (Johan? Jan) i Ewwy (?) z domu Konsel. Jej ojciec też Joonn z parafii Św Stanisława i Adela z Sądeckich. Podpis pod aktem Bieńka, ładnym pismem. Emeryk Bienko jest wymieniany w urzędowym wykazie felczerów – chyba z lat 20 – z datami 1878 i 1909, Zawiercie. Pierwsza data jest chyba datą urodzenia.Emeryk Bieńka jest być może potomkiem migrantów z Niska skąd do okolic Opatowa jest najbliżej. Może też na to wskazywać użycie słowa Bienko.
…..Bieńka Euralia Elżbieta 1903 akt 1510, Wsz. Świetych. Ojciec Emeryk Bieńka (R, P), felczer, 24 lata, Warszawa, Miodowa 1147D6, Antoni Wróblewski odlewnik, Aleksander Jasiński, stolarz. Stanisława z Balasińskich, 18 lat. Ch – Antoni Wróblewski i Adela Fusik. Podpis ładny Emeryk Bińka. 16.7.1927 zawarła związek w parafii Piotra i Pawła w Zawierciu z Jerzym Kosteckim.
…..Bieńka Halina 1906 akt 2032, Wsz Świętych. Świadkowie – Emeryk Bieńka (RP), felczer, 27 lat, żyjący w Warszawie na Miodowej 1147D6, Jan Bieńka, odlewnik, Aleksander Złotowski, stolarz . Z Stanisławy z Walasińskich. Ch – Jan Bieńka i Renia Fusik. Podpisy ładne – Emeryk Bieńka (P) i Jan Bienka (P). 5.3.1935 zawarła związek w parafii Zawiercie z Stefanem Jaworskim.
…..Bieńka Stanisław – (30.9.1919 – 20.6.2001). Pdf
…..Bieńka Aurelia zapewne też (23.6.1912 – 5.11.1942). Patrz wyżej.

Lipiński Jan i Paulina Bieńka
…..Lipiński Wiktor, Św. Stan. Koło, akt ur 1896. Jan Lipiński, wyrobnik z Koła, 52 lata, Kazimierz Radwański, Leon Dylewski. Z Pauliny z Bińków, 36 lat.
…..Lipiński Henryk. Św. Stan. Koło, akt ur 1899. Jan Lipiński, płotnik z Koła, 35 lat, Ignac Rother? I Leon Dylewski, wyrobnicy z Koła. Z Pauliny z Bińków, 48 lat. Pomylony wiek.

Przypis A

Jan Benka, 1790, akt zg,  Babice, 4 m., Górce, karta 20.
Michał Benka + Marianna Miller , 1766, akt śl,Babice, Górce.
…..Michał Benka,1766, akt zg, Babice, Górce, ojciec lat 30, karta 63. Pewnie od razu zmarł.
Ona za mąż za Jan Tomaszewski w Babicach w 1769 – zapisana jest w akcie jako Bankowa. Umiera w 1772, Babice Górce, jako Miler/Tomaszewska, w wieku 40 lat.
Wspomniany poniżej Mathias Benka, podawany jest jako świadek na ślubie w 1773 roku w Górcach.
Mateusz Benka + Marianna Sienkiewicz, 1784, akt śl, Babice Górce. Ciekawi świadkowie, szczególnie pierwszy – Hyacintho Kepka, Petro Kielak, Joanna Tomaszewska.
Mateusz Benka + Franciszka Sienkiewicz, raczej też Maryanna
…..Tadeusz Benka, 1785, akt ur 65, Babice, Górce, Mateusz i Franciszka Sienkiewicz.
…..Marianna Benka,1793, akt ur 33, Babice, Górce, Mateusz i Franciszka.
…..Teresa Benek, 1795, akt ur 36, Babice, Górce, Mateusz i Franciszka.
…..Marianna, Franciszka Benkowa, 1795, akt zg., Babice, lat 40, karta 34v.
Pewnie druga żona
Mateusz Benka + Kunegunda Siedlecka, 1796, akt śl., Babice, Górce (lab. Mathiam Benka, vidum – wdowiec, Kunegunda dziewica, świadkowie Petro Kielak i Joanna Szcześniak). W 1795 wymieniany jako świadek na jakimś ślubie Mathia Benka lub Beńka.
Górce, Mateusz i Kunegunda?
…..Jan Bęka, 1804, akt ur 17, Babice, Górce, Mateusz Kunegunda Siedlecka. (Jan zapewne zmarł z nazwiskiem Binke – wspomniany akt zg 572, rok 1848, W-wa, Św. Andrzej, l. 44, syn Marcina i Kunegudny. Posługacze ze szpitala ewangelickiego (sic!!) – Wilhelm Kitzman i Józef Markowski. Zmarły, robotnik z fabryki dywanów, zamieszkały na Karmelicka 2484. Urodzony – Górce. Zapewne posługacze pomylili imię Marcin – inne dane są zgodne).
…..NN Bęka, 1804, akt ur 18, Babice, Górce, Mateusz. Zapewne brat bliźniak.
Drugi mąż Kunegundy Abrahamski.
Maciej Abrahamski, 1808, akt śl, Babice, Górce, (ojciec z Makowa) i Kunegunda Bankowa, wdowa, Siedlecka z domu, lat 34.
…..Edward, Jakub Abrahamski, 1809, akt ur 140, Górce, Babice, Maciej, matka Kunegunda Siedlecki.
…..Agnieszka Abrahamski, 1812, akt ur 33, Górce, Babice, Maciej, matka Kunegunda Siedlecki.
…..Augustyn Banka, 1816, akt zg, Babice, Górce, Maciej, Kunegunda Siedlecka (mógł być po Mateuszu).
…..Stefan Abramski, 1817, akt ur 71, Górce, Babice, Maciej, matka Kunegunda Siedlecki.
Tadeusz Banka i Wiktoria Czerańska
…..Ignacy Banka, 1816, akt ur 31, Babice Górce, Tadeusz i Wiktoria Czerańska.
…..Marianna Banka, 1821, akt ur 98, Babice, Górce, Tadeusz i Wiktoria Czerańska.
…..Wawrzyniec Banka, 1818, akt ur 67, Babice, Górce, Tadeusz i Wiktoria Czerańska.
…..Paweł Bańka, 1824, akt ur 65, Babice, Górce, Tadeusz i Wiktoria Czerańska.
…..Tekla Bańka, 1825, akt ur 103, Babice, Górce, Tadeusz i Wiktoria Czerańska.
Maciej Bańkowski w polskim akcie i Marianna z Kuczkowskich
…..Bonifacy Bańke (lat 29?, parobek Górce, ur w parafii Babice) + Marianna Kielak Babice, Górce. Ślub 1817, akt 23.
……..Bańka Wojciech, 1819, akt ur 7, Babice, Górce, Bonifacy i Marianna Kielak. Wojciech Bańka, 1819, akt zg 3, Babice, Górce.
……..Banka Antoni, 1821, akt ur. 16, Babice Górce, Bonifacy i Marianna Kielak.
……..Bańka Antoni (Psko) i Bartosiewiczówna Teresa. Akt śl. B 10, 1839. Świadkowie Józef Klimczak wyrobnik Przyokopowa 3107 D? 38 lat, Jan Sopach?, mlicarz, Przyokopowa 3110, lat 36. Antoni Banka (P), czynszownik w Woli, pod liczbą 21 zamieszkały, urodzony we wsi Górce z Bonifacego i Maryanny z Kielaków, czy-ków w Woli 21 zamieszkałych, lat 18 i Teresą Bartosiewicz, córką Józefa i Urszuli z Wierchowskich?, kopiarza, przy Przyokopowej 3107B zamieszkałych. Córka rodem z Czystego, mieszka u rodziców, lat 16.
Ich dzieci:
……………Bańka Franciszka, Teresa (P sko), 1840, akt ur. 83, Św. Stan. Stawili się – Antoni Bańka (P), przy ojcu, Przyokopowa 3107B, lat 18 i Józef Klimczak, rolnik, Czyste, lat 48, Józef Bartosiewicz, kopiarz, Przyokopowa 317B, lat 50. Z małżonki Teresy z Bartosiewiczów, lat 17. Rodzice chrz. – Józef Klimczak, Joanna Bieńkowa (P), Jan Bieńka (P), Maryanna Bieńka (P).
……………Barbara Bańka, 1823, akt ur 101, Babice, Górce, Bonifacy i Marianna Kielak.
……………Marcin, Franciszek Bańka, 1825, akt ur. 113, Babice, Górce, Bonifacy i Marianna Kielak.
……………Banke Józefa (P sko), 1835 akt zg 12, Św. Stan. Stawił się Bonifacy Banke (P), wyrobnik z ulicy Przyokopowej 3107, lat 46, i Józef Klimczak, wyrobnik z ulicy Przyokopowej  3107, lat 32. Umarła Józefa rodem z Warszawy, zmarła na ulicy Przyokopowej 3107, córka Bonifacego i Maryanny z Kielaków, małżonków Banke, lat cztery. Pewnie urodzona w 1831.
……………Bańkowski Jan, Wojciech (P sko), 1836 akt 26, Św. Stan. Stawił się Bonifacy Bankowski (P akt), wyrobnik Przyokopowa 3107, lat 47, i Tadeusz Bankowski, brat wyrobnika zamieszkałego przy Ogrodowej 845, lat 53 i Michał Wójcicki z Przyokopowej 3110. Urodzony pod numerem 3107, 19 maja, z matki Maryanny z Kielaków, lat 43. Chrzestni – Tadeusz Bankowski i Katarzyna Lawendowska.

Przypis B

Kunegunda Biank, 1723, akt ur 141, W-wa MB Loretańska (Praga), rodzice – Walenty i Marianna.
Wincenty Bienka, 1783, akt ur 467 , W-wa MB Loretańska (Praga), rodzice – Mateusz i Agnieszka – brak aktu dostępnego.
1827, akt zg 204, dziecka Grzegorza (ur ok 1771) i Agaty, parafia Loretańska, Praga. Skąd pochodzącego?
Jakub Bieńko – s. Jacentego i Marianny, w Wyczółkach (k. Ursynowa), ur w Miastkowie k. Garwolina. Śl 1841.
Agnieszka Bieńko – c. Joachima i Zofii, Rynek St. Miasta, ur w Starogrodziej Woli. Śl 1853.
Małgorzata Bieńko – c. Franciszka i Franciszki, na Chmielnej, ur Górki k. Garwolina. Śl 1890.
Paweł Bieńko – s. Rocha i Marcjanny, na Solcu, z Osiecka k Garwolina. Śl 1893.
Agnieszka Bieńko – c. Tomasza i Józefy, na Nowym Bródnie, ur Zadybie k. Żelechowa. Śl 1900.
Józef Bieńko – s. niezamężnej Katarzyny, na Piwnej, ur w Sobolewie k. Garwolina. Śl 1900.
?Marcin Bieńko – s. Andrzeja i Marianny, na Lesznie, ur Kamionka, gubernia warsz. Śl 1882. Pewnie też brat? Jan – śl 1911.
Michał Bieniek/Bieńko – s. Antoniego i Józefy, na Twardej, ur Kownacica k. Łaskarzewa. Śl 1899. I potomstwo.
Helena Bieńka – c. Jana i Marianny, na Pradze, ur w Pobyłkowie k. Pułtuska. Śl 1900.
Jadwiga Bieńko – c. i Małgorzaty, na Miodowej, ur w Dąbrówce (są dwie) na Mazowszu. Śl 1833.Być może Dąbrówka k. Tłuszcza.
Karolina Bieńko – c. Piotra i Katarzyny, Wsz. Świętych, ur w pow chełmskim w … Śl 1911.
Kazimierz Bieńko – s. Michała i Elżbiety, na Bednarskiej, ur w Janowie Lubelskim. Śl 1832.
Łukasz Bieńko – s. Antoniego i Apolonii, ul. Bednarska, ur w Sokale, gubernia lubelska, (k.Niska). Śl 1849.
Stanisław Bienka – s. Franciszka i Zofii, na Chmielnej, ur we wsi Prażki powiatu brzezińskiego, guberni piotrkowskiej. Śl 1898.
Leopold Ziemnicki, akt ur 857, 1865, W-wa, Św. Jan. Jan Ziemnicki, muzykus, l. 28, Brzozowa 201, świadkowie – wyrobnik i kapelusznik. Franciszka z Bieńków, lat 30.
Głębicki Michał i Bronisława Panecka, akt śl 80, rok 1926, W-wa, Wszystkich Świętych. On kuśnierz. Jego matka Anna z Bieńków (pewnie Bieńko) z Kurowa k. Puław, jej matka Salomea z Bieńków (pewnie też Bieńko) z Kurowa.

Jan i Joanna Stachewicz
…Błażej, Paweł Bienkie, 1844, akt ur 53, W-wa Św. Aleksander . Ojciec – Jan Bienkie, wyrobnik, lat 45, matka – Joanna z Stachewiczów. Czerniakowska 2977.
Wincenty Bienka, akt ur 467, 1783, W-wa, MB Loretańska (Praga), syn Mateusza i Agnieszki.
Stanisław Bienka + Michalina Szydłowska, akt śl 326, 1898, W-wa Wszystkich Świętych. Świadkowie –Jan Ceran, szewc, Franciszek Bieńka, ziemiedielec (rolnik – KB) – z Zamość? powiatu brzezińskiego (gubernia piotrkowska – KB).
Stanisław Bienka (R, P) 29 lat, kawaler, szewc, …….. sołdatom, syn Franciszka i Zofii z Demantowiczów, ur we wsi Prażki powiatu brzezińskiego, żyjących na Chmielnej nr ..
Grzegorz i Agata
….brak Bieńko,1827, akt zg 204, W-wa MB Loretańska (Praga).Grzegorz Bieńko, wyrobnik, lat 57, Jan Maciewski, dziad kościelny. Urodził się nie żywy na Targowej 241, z Agnieszki Bieńko, panny służącej. Agaty??
….Anna Bieńko, akt ur 155, 1828, W-wa MB Loretańska (Praga). Grzegorz Bieńko, wyrobnik z Pragi, lat 50, Michał Świątkowski, pakciarz ze Szmulowizny, lat 53, Jan Macieski, dziad kościelny z Pragi, lat 72. Anna, urodzona – Praga 223, z małżonki Agaty, lat 30.
Grzegorz Bieńko, 1831 (ur ok 1771), akt zgonu 25, W-wa MB Loretańska (Praga), wyrobnik, lat 60, zamieszkały w Pradze 246. Pozostawił żonę Agatę z Zarzyckich.
Walenty i Zofia
….Jan Bieńko, akt ur 481, 1877, W-wa, Wszystkich Świętych. Stawił się Walenty Bieńko, (R.P), ojciec, …. 32 lata, bywszij oficjalist? Twarda 1147. Z Zofii z Kowalskich 23 lata.
Antoni Bieniek/Bieńko i Józefa
….Michał Bieniek/Bieńko + Józefa Jóźwiak, 1899, akt śl 21, Przemienienia Pańskiego. Świadkowie – Ławrientij Wojciechowski i Michał P.. rnika. On kawaler, robotnik dniówkowy, żyjący na Twardej, pod nr 1092. Urodzony we wsi Kownacica (k. Łaskarzewa), 23 lata. Syn Antoniego i Józefy Pudr…. małżonków Bieniek. Ona panna urodzona w Muchnicy? powiecie Ostrołęckim, z Jana i Marianny Łukasiak. Żyjąca w Warszawie, na ulicy … pod numerem … 28 lat.
Ich dzieci:
……….Anna Bieńko,1899, akt ur 2221, W-wa Wszystkich Świętych. Wymieniona w akcie Anna zawarła związek w Kocku z Adamem Sowińskim. Michał Bieniek vel Bieńko (RP), robotnik dniówkowy, 25 lat. Chmielna nr …. Świadek Ławrentij Wojciechowski, dozorca/stróż i Szczepan Makarski, robotnik dniówkowy. Z Józefy, z Jóźwiaków 29 lat.
……….Marcelina Bieńko, 1901, akt ur 2400, W-wa, Wszystkich Świętych. Stawił się Michał Bieniek vel Bieńko (R, P), pod numerem 1549, w towarzystwie Ławrientija Wojciechowskiego i Hipolita Duszyńskiego, dozorców/stróży. Z Józefy z Jóźwiaków. Lat 28.
……….Józef Bieńko,1902, akt ur 2744, W-wa, Wszystkich Świętych. Michał w tym akcie ma 31 lat, żyje na Chmielnej 1549, robotnik dniówkowy. W towarzystwie świadków – Łuki Lena, robotnika dniówkowego i Jana Daleckiego ?, kowala i …. Ona 31 lat. Dopisek, że wymieniony w akcie Józef w 1923 roku ożenił się w Skrzeszewie z Felisą Grabarską.
Stefan Bieńko, 1877, akt ur 683. W-wa Wszystkich Świętych. Stawili się: akuszerka Katarzyna Bieńkowska, akuszerka, z Twardej nr ..i Stanisław Laudański ? kowal, i Mikołaj Starowicz?, robotnik dniówkowy. Urodzony na Żelaznej nr 1549. Z niezamężnej Alexandry Bieńko, lat 19.
Julianna Bieńko, 1861, akt zg 156, Warszawa Św. Jan. Zmarła w Instytucie Towarzystwa Dobroczynności u Krakowskie Przedmieście 370. Uboga wdowa, lat 70. Urodzona we wsi Opatowie. Z Piotra i Moniki małżonków Jadownickich?. Czyli żona jakiegoś Bieńko.
Antoni i Apolonia
….Łukasz Bienko + Eleonora Szultz, 1849, akt śl 175, W-wa, Św. Jan. Łukasz, lat 27, pocztylion, Bednarska 2687, zam. w parafii Św Jana, ur w Sokale, gubernia lubelska, (k.Niska p. KB), z niegdy Antoniego Bieńki, cieśli, i niegdy Apolonii z Rzezaków. Ona – córka Michała, młynarza, ze wsi Zach, guberni płockiej i niegdy Rozalli z Hoffmanów, ur w Wyszkowie, lat 23, służąca przy Bednarskiej.
Ich dzieci:
……….Piotr, Paweł Binko, 1849, akt ur 377, W-wa św. Jan. Łukasz Binko, pocztylion, lat 27 Bednarska 2687. Z Eleonory Szulc.
……….Łukasz Bieńko, 1851, akt ur 769, W-wa Św. Jan.pocztylion, Krakowskie Przedmieście 385, oraz Tomasz .. żewski, pocztylion,Piotra … rodkiewicz, majster rymarski. Z Eleonory Szulz, lat 25.
……….Anna, Magdalena Binko, 1854, akt ur 545, W-wa, Św. Jan. Łukasz Binko, pocztylion, lat 35, Krakowskie Przedmieście 385. Z Julianny Szultz. Anna Bieńko, 1858, akt zg 50, W-wa Św. Jan. Świadkowie – Łukasz Bienko i Filip Dybowski, pocztylion. Lat 3. Córka Łukasza Bienko i Eleonory.
……….Józefa Binko, 1857, akt ur 161, W-wa, Wsz. Św. + 1878, akt śl 78, Konrad Frydrych Gugler, W-wa, Wsz. Św.
……….Aleksandra Binko, 1857, akt ur 162, W-wa, Św. Jan. Akt zg 204, 2 dni.
……….Bronisław, Jakub Binko, 1859, akt ur 637, W-wa, Św. Jan. Łukasz Binko, pocztylion, lat 30, Krakowskie Przedmieście 385. Z Eleonory Szulc.
……….Marianna Bienko, 1861, akt zg 596, W-wa, Św. Jan. Łukasz Bieńko i Walenty Wiktorski, pocztylion, 1 miesiąc. Przy Krakowskie Przedmieście 385.
……….Kazimierz Binko, 1862, akt zg 530, W-wa, Św. Jan. 1 dzień. Łukasz Bińko, Eleonora Schultz.
……….Michał Binko, 1863, akt ur 736, W-wa, Św. Jan. Łukasz Binko, pocztylion, lat 43, Krakowskie Przedmieście 385. Z Eleonory Szulc. Akt zg 555, W-wa św. Jan. Łukasz Bińko, Eleonora Szulc. 4 dni.
Wojciech Binko, 1848, akt zg 465, W-wa, Św. Alex. Żonaty, wyrobnik, lat 40, z Ciechowa ? w Galicji austriackiej. Syn Bartłomieja i Teresy, tam żyjących.
Jan Bieńko + Katarzyna Kulik, 1911, akt śl 47. W-wa, Św. Andrzej. Rodzice m. – Andrzej i Marianna. Rodzice ż. – Jan i Marianna Niedolistek. Akt na razie niedostępny.
Marcin Bieńko + Kazimiera Jedynak, 1882, akt śl 88, W-wa, Narodzenie NMP (Leszno). W obecności świadków – Wacława Miłaczewskiego ?, służącego ?, 32 lata, zam. na ulicy …. twietuckoj i Feliksa …. majstra szewskiego, 32 lata, z ulicy …. Marcin Bieńko (RP), kawaler, 22 lata, trzymający dorożkę, ur we wsi Kamionka (która? K Latowicza? KB), guberni Warszawskiej, syn zmarłych Andrzeja i Marianny, urodzonej M- ….chowoj ? żyjący obecnie na ulicy …. Ona – panna, przy rodzicach, lat 19, urodzona w guberni siedleckiej, we wsi Goniwilk, córka Kazimierza, stangreta, woźnicy i Józefy z Zielińskich.
Józef Bieńko + Filipina Straupeżnicka, 1900, akt śl 231. W-wa, Św. Jan. W obecności świadków – Ludomira Szymańskiego, Antoniego Sobolewskiego, krawców, żyjących w Warszawie. Józef Bieńko, kawaler, 32 lata, krawiec, urodzony w Sobolewie, powiecie garwolińskim, mieszkający na Piwnej 31, syn niezamężnej Katarzyny Bieńko. Ona – panna, krawcowa, 27 lat, urodzona w Radomiu, przebywająca w tej parafii w jednym domu, co małżonek?, córka Filipa i Marianny Jaroszewskiej. Podpisy małżonków i świadków.
Kazimierz Bieńko + Anna Drzewiecka, 1832, akt śl. 154 W-wa, Św. Jan. On lat 30, Bednarska 2868, od 5 miesięcy ze służby się utrzymujący, ur w mieście Janowie, woj lubelskim, z ojca Michała, rolnika i Elżbiety z Januszewiczów. Ona lat 21, z W-wy, córka wyrobnika, ze służby się utrzymująca, Bednarska 2867, córka Szymona i Agnieszki z Wiśniewskich.
Ich dzieci:
….Wiktora Teofila Bienko,1834, akt ur 63, W-wa, MB Loretańska (Praga). Kazimierz, służący, lat 33, ona lat 22.
….Wiktorya Bieńko, 1835, akt zg 342, W-wa Św. Jan. 1 rok 3 miesiące. Brzozowa 215. Córka Kazimierza, wyrobnika i Anny,
….Maryanna Bienko, 1840, akt zg 776, W-wa, Św. Krzyż. Ojciec Kazimierz Bieńko, wyrobnik, Browarna 2745. 3 miesiące – córka Kazimierza i Anny.
Paweł Bieńko + Marianna Walas, 1893, akt śl 199. W-wa Św. Andrzej. Świadkowie –  Adam Głuchowski, robotnik dniówkowy, Franciszek Tutkowski, kamieńszczik – kamieniarz, obaj z Warszawy. Paweł Bieńko (P) – (Bienko -R), kawaler, stolarz, 27 lat, ur w osadzie Osieck, guberni siedleckiej, powiatu garwolińskiego, syn Rocha i Marcjanny z Łukasików, mieszkający na Solcu 105. Marianna – służąca, panna 22 lata, urodzona w Promnik Strawczyński, córka Antoniego i Marianny z Majchrzaków, żyjąca na Solcu 4.
Wawrzyniec Buliński + Małgorzata Bieńko, 1890, akt śl 84. W-wa, Wsz. Św. W obecności świadków – Macieja Chabrysz i Walentego Ambroziak, dozorców/stróży z Warszawy. Wawrzyniec – kawaler, dozorca, 25 lat, ur w Rokicinach powiatu brzezińskiego, guberni piotrkowskiej, syn Adama i Marianny Jagiełło, żyjący na ulicy Miedzianej 1147. Małgorzata Bieńko (P, Bienko – R) panna, służąca, 23 lata, urodzona we wsi Górki (jedna k Osiecka, druga k. Garwolina – to k. Osiecka to też ten powiat?) w powiecie garwolińskim, córka Franciszka i Franciszki Rzepeckiej, żyjąca na Chmielnej 1544.
….Stefan Buliński, akt ur 1841, rok 1890, W-wa, Wsz. Św.
Piotr i Katarzyna Jarosławska
….Władysław, Jan Ernik i Karolina Bieńko, 1911, akt śl 621, W-wa, Wsz. Św. W obecności świadków – Karola Sikory i Walentyny Sitarek, robotników dniówkowych z Warszawy. Jan Ernik/Hernik – 23 lata, kawaler, robotnik dniówkowy, ur w Grójcu?, syn żyjącego Józefa i zmarłej Józefy Sikorskiej, żyjący na Śliskiej 1410. Karolina Bieńko (RP), panna, służąca, 23 lata, córka Piotra i Katarzyny Jarosławskiej, ur w powiecie chełmskim w miejscowości Ob…….
Joachim Bieńko i Zofia
….Paweł Kalota + Agnieszka Bieńko, 1853, akt śl 236, W-wa, Św. Jan. Paweł – wdowiec po Annie z Pilarskich, wyrobnik, Brzozowa 211, Św Jan, lat 29, ur w Czerwoninie guberni warszawskiej. Agnieszka Bieńko, vel Bieńkowska, panna, córka niegdy Joachima Bieńko, gorzelanego, i z Zofii z Moreniów, ur we wsi Stargrodzkiej Woli, lat 28. Służąca, Rynek Starego Miasta 56.
Szymon Bieńko i Małgorzata
….Dominik Kozubiak + Jadwiga Bieńko, 1833, akt śl 154, W-wa, Św. Jan. Dominik, służący dworski w W-wie, Miodowa 493, od 9 miesięcy, syn Franciszka karbowego ze wsi Złoty i Krystyny z Szymczaków, lat 34. Jadwiga – panna, córka rolnika Szymona Bieńko z Dąbrówki (są dwie, p KB), woj mazowieckie, zmarłego i Małgorzaty z Kotowiczów, żyjącej, ur w Dąbrówce, służąca przy Miodowej 493, lat 25.
Jan i Marianna Kotańska
….Stanisław Perzyk + Helena Bieńko, 1900, akt śl 296, W-wa, MB Loretańska (Praga). Helena Bieńko (RP), lat 30, panna, robotnica dniówkowa, urodzona w Pobyłkowie Małym? w powiecie pułtuskim (k. Serocka). Córka zmarłego Jana i Marianny Kotańskiej?
Józef Rejf + Zofia Bieńko, 1886, akt śl 312, W-wa, Św. Aleks. Niedostępny na razie akt.
Tomasz Bieńko i Józefa
….Szymon Socha + Agnieszka Bieńko, 1900, akt śl 463, W-wa, MB Loretańska (Praga). Szymon 36 lat, urzędnik kolejowy, urodzony w Oleśnikach? Powiatu Krasnostawskiego, syn Franciszka i Anny Woźniak, przebywający w Nowym Brudnie? Ona panna, 19 lat, służąca?, urodzona w Zadybiu (k. Żelechowa, p. KB) w powiecie garwolińskim, córka Tomasza i Józefy z Cernów?, przebywająca w Nowym Brudnie?
Leonard Sokołowski + Marianna, Agnieszka Bieńko, 1909, akt śl 272, W-wa, MB Loretańska (Praga). Akt na razie nie dostępny.
Jacenty Bieńko i Maryanna
….Jakub Walendziak + Agnieszka Bieńkówna, 1841, akt śl 41 , W-wa, Św. Katarzyna (Służew). Wyczółki, świadek Wawrzyniec Sliński, lat 39, zagrodnik w Grabowie, wuj Agnieszki Bieńkówny. Drugi świadek – Andrzej Łagowski, gospodarz rolny w Wyczółkach. Jakub ze służby się utrzymujący, ur w Wyczółkach, lat 22 z nieżyjącego Piotra, wyrobnika, i Katarzyny z Nalewków, wyrobnicy w Wyczółkach zamieszkałej. Ona, panna, lat 20, ze służby się utrzymująca, urodzona w Miastkowie (k. Garwolina), w Wyczółkach zamieszkała, z Jacentego Bieńka, niegdyś gospodarza rolnego zamieszkałego w Miastkowie, nie żyjącego i Maryanny z Sleńskich, wyrobnicy w Grabowie (służewieckim) zamieszkałej, lat …

……………………………………………………………………………

Kontakt – k.binka@uw.edu.pl

Szanowni Państwo Jeśli Państwo posiadają jakieś stare fotografie i byliby w stanie je udostępnić (w formie cyfrowej) byłbym bardzo wdzięczny. Podobieństwo niektórych, nieraz bardzo odległych członków rodziny, jest niezwykłe. Np. mieszkający do dziś w Iwowem Bieńko jest bardzo podobny do mojego ojca – po prawie 300 latach od rozejścia się linii. Zresztą dotyczy to też innych cech np. barwy głosu, sposobu wysławiania się itd.

Również – jeśli znane są Państwu jakieś fakty z historii rodziny – prosiłbym o sprostowania lub uzupełnienia.
Z wyrazami szacunku

Krzysztof Bińka

Też – nazwisko DERESZEWSKI  i nazwisko  STEFAŃSKI – dereszewski.waw.pl